SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia techniki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia techniki
Kod przedmiotu 08.3-WE-ED-HT
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Hanna Kurowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przybliżenie historii techniki i kultury materialnej. Omówienie znaczenia poszczególnych wynalazków i praktycznej wiedzy inżynieryjnej na rozwój cywilizacji. Analiza społecznego znaczenia zdobyczy techniki. 

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu historii techniki i kultury materialnej. Zajęcia prowadzone są w porządku chronologiczno – tematycznym. Wykładem wprowadzającym jest rewolucja neolityczna i początki osadnictwa. Kolejne zajęcia omawiają dla poszczególnych okresów historycznych dzieje myśli technicznej w obszarze takich aktywności człowieka jak: energetyka, rolnictwo, transport i podróże, komunikacja – przekaz informacji, architektura, metalurgia, militaria, narzędzia i maszyny stosowane w produkcji. 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwersatoryjny; analiza materiałów źródłowych podczas wykładu; prezentacje multimedialne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną polegać będzie na bieżącej kontroli przyswojenia sobie zasobów informacji przekazywanych studentowi oraz ewaluacja zdolności do samodzielnego interpretowania i analizowania informacji, jak również stopnia rozumienia specyfiki tematyki (70% wartości oceny). Obecność na wykładzie (30%).

Literatura podstawowa

 1. Paturi F. R: Kronika Techniki. Wydawnictwo Kronika, Warszawa 1992.
 2. Orłowski B. i inn.: Encyklopedia odkryć i wynalazków. Wiedza Powszechna, Warszawa 1997.
 3. Craughwell Thomas J.: Wielka księga wynalazków. BELLONA, 2010
 4. Gierlotka S.: Historia Elektrotechniki. Wydawnictwo „Śląsk”, 2012
 5. Pater Z.: Wybrane zagadnienia z historii techniki. Politechnika Lubelska, 2011
 6. A. Liebfeld. Ojcowie postępu technicznego. PW „Wiedza powszechna”, Warszawa 1978

 7. A. Machalski. Od młota kamiennego do rakiety kosmicznej. Wyd. WNT, Warszawa 1963

 8. D. Parry. Niezwykła technika starożytności. Wyd. Amber, Warszawa 2006

 9.  W. Hensel, S. Tabaczyński, Rewolucja neolityczna i jej znaczenie dla rozwoju kultury europejskiej Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Osolińskich, 1978.

Literatura uzupełniająca

 1. Ziółkowski A.: Historia Powszechna. Starożytność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
 2. Chwalba A.: Historia Powszechna. Wiek XIX. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
 3. Rifkin J.: Trzecia Rewolucja Przemysłowa. Warszawa 2012
 4. Borkowski R.: Cywilizacja – technika – ekologia. Wybrane problemyrozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku. Kraków 2001
 5. Krzysztofek K., Szczepański M.: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice 2002

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 14:36)