SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kompatybilność elektromagnetyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kompatybilność elektromagnetyczna
Kod przedmiotu 06.2-WE-ED-KompElektromag-SPiE
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • zapoznanie studentów z problematyką kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń elektronicznych i instalacji stacjonarnych
  • zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania prawa technicznego w UE oraz procedurami oznakowania CE
  • ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie pomiarów EMC oraz sposobów zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej  

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Pojęcia podstawowe. Terminologia EMC. Odporność i emisyjność urządzeń. Źródła zakłóceń - intencjonalne i nieintencjonalne. Pola elektromagnetyczne, pojęcia pola bliskiego i dalekiego. Zaburzenia przewodzone i promieniowane. Podstawowe mechanizmy sprzężeń i propagacji zaburzeń elektromagnetycznych: galwaniczne, przez pole bliskie i pole dalekie. Rozprzestrzenianie się zaburzeń w liniach transmisyjnych. Podstawy analizy sygnałów zakłócających. Pomiary i badania EMC. Metody pomiarów emisji zaburzeń elektromagnetycznych. Pomiary odporności urządzeń na zaburzenia. Pomiary na etapie opracowywania konstrukcji. Pomiary zgodności i pomiary odbiorcze. Właściwości rzeczywistych elementów w zakresie częstotliwości zakłócających. Kompatybilność elektromagnetyczna obwodów drukowanych (PCB). Integralność sygnałów. Kompatybilność elektromagnetyczna układów sterowania i transmisji danych. Bezpieczeństwo funkcjonalne układów elektronicznych a EMC.
Strategia rozwiązywania problemów EMC. Analizy i symulacje EMC. Środki ograniczające skutki zaburzeń elektromagnetycznych - instalacja uziemiająca, masy, ekranowanie, topografia i struktura obwodów, filtry EMI. Kompatybilność wewnętrzna i zewnętrzna. Normalizacja EMC. Organizacje normalizacyjne. Dyrektywy Nowego Podejścia i Globalnego Podejścia. Dyrektywa EMC i normy zharmonizowane. Podział norm EMC - normy rodzajowe, podstawowe i przedmiotowe. Normalizacja środowisk elektromagnetycznych. Przepisy EMC dotyczące ochrony osób. Procedury oznakowania CE i odpowiedzialność prawna przy wprowadzaniu urządzenia na rynek UE. Jakość energii elektrycznej. Definicje jakości energii elektrycznej. Normatywne parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych NN i SN. Wahania, niesymetria i odkształcenie napięcia. Metody poprawy parametrów jakości energii. Wpływ urządzeń zainstalowanych u odbiorcy na jakość energii. Pomiary parametrów jakości energii.

Metody kształcenia

wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne
projekt: metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych, co najmniej raz w semestrze oraz pozytywna ocena z egzaminu.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny pisemnej pracy projektowej.
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%.

Literatura podstawowa

1. Charoy A.: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych, WNT W-wa, 1999.
2. Więckowski T.W.: Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001.
3. Machczyński W.: Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004.
4. Kempski A. Elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone w układach napędów przekształtnikowych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2005.

Literatura uzupełniająca

1. Kołodziejski J.F., Szczęsny J.: Integralność sygnału i zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej, ITE Warszawa, 2005
2. Ott H.W.: Metody redukcji szumów i zakłóceń w układach elektronicznych, WNT Warszawa, 1979.
3. Weston D.A.: Electromagnetic Compatibility. Principles and Applications. Marcel Dekker Inc., 1991.
4. Williams T., Armstrong K.: EMC for systems and Installations, Newnes, 2000.
5. Tichanyi L.: Electromagnetic Compatibility in Power Electronic. J.K.Eckert & Company, 1995.
6. Magnusson P.C. et al.: Transmission lines and wave propagation, CRC Press, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Piotr Leżyński (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 08:57)