SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie projektowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie projektowania
Kod przedmiotu 06.0-WE-ED-KWP-CSP
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Janusz Kaczmarek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie studentów z metodyką projektowania mikroprocesorowych urządzeń elektronicznych za pomocą systemów EDA
 • ukształtowanie umiejętności w zakresie zaawansowanych technik projektowania obwodów drukowanych
 • ukształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia oprogramowania dla systemów pomiarowo-sterujących  w środowisku LabWindows/CVI

Wymagania wstępne

 1. Elektronika
 2. Technika mikroprocesorowa
 3. Podstawy programowania

Zakres tematyczny

Zaawansowane techniki projektowania urządzeń elektronicznych. Tworzenie schematów hierarchicznych i wielostronicowych.  Definiowanie i automatyczna weryfikacja złożonych reguł projektowych.  Kontrola wersji projektu. Zaawansowane techniki projektowania obwodów drukowanych. Automatyzacja procesu rozmieszczania elementów i ścieżek połączeń.

Projektowanie i badania symulacyjne systemów mikroprocesorowych. Interpretacja wyników symulacji.

Metody komputerowej analizy elektronicznych układów pomiarowych.

Projektowanie obwodów drukowanych z przetwornikami analogowo-cyfrowymi i cyfrowo-analogowymi.

Projektowanie płytek drukowanych z uwzględnieniem wymogów EMC. Wprowadzenie do zagadnień związanych z emisją sygnałów RF i wrażliwością na sygnały RF. Techniki projektowania obwodów drukowanych pod kątem EMC: projektowanie z podziałem na strefy, system uziemienia, techniki prowadzenia ścieżek zasilających i sygnałowych. Integralność sygnałowa.

Badania symulacyjne właściwości elektromagnetycznych obwodów drukowanych.

Podstawy projektowania oprogramowania dla systemów pomiarowo-sterujących w środowisku LabWindows/CVI.

Techniki projektowania graficznego interfejsu użytkownika. Zdarzeniowa obsługa graficznego interfejsu użytkownika i interfejsów komunikacyjnych komputera PC.

Charakterystyka wybranych funkcji analizy i przetwarzania sygnałów pomiarowych. Projektowanie oprogramowania dla rozproszonych systemów pomiarowych – technologie internetowe w systemach pomiarowych.

Zaawansowane techniki programowania w środowisku LabWindows/CVI. Programowanie wielowątkowe. Stosowanie technologii ActiveX. Metody tworzenia raportów z przebiegu procesu pomiarowego. Stosowanie technik sieciowych w oprogramowaniu rozproszonych systemów pomiarowych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach

Projekt: metoda projektu, dyskusje i prezentacje

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych

 

Składowe oceny końcowej = wykład: 35% + laboratorium: 35% + projekt: 30%

Literatura podstawowa

 1. Ryszard Krzyżanowski: Układy mikroprocesorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017.
 2. Hadam P.: Projektowanie systemów mikroprocesorowych, Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2004
 3. Dobrowolski A.: Pod maską SPICE’a, BTC, Warszawa, 2004.
 4. Komputerowa analiza elektronicznych układów pomiarowych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006.
 5. Tumański S.: Technika pomiarowa, WNT, Warszawa, 2007.
 6. Winiecki W.: Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997.

Literatura uzupełniająca

 1. Khalid S.F.:  LabWindows/CVI Programming for Beginners. Prentice Hall PTR, 2000.
 2. Khalid S.F.: Advanced Topics in LabWindows/CVI. Prentice Hall PTR, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Janusz Kaczmarek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 23:21)