SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przemiany energetyczne i alternatywne źródła zasilania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przemiany energetyczne i alternatywne źródła zasilania
Kod przedmiotu 06.2-WE-ED-PEAŹZ-SPiE
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z przemianami energetycznymi oraz alternatywnymi źródłami energii
- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie szacowania kosztów budowy oraz czasu zwrotu inwestycji w odnawialne źródła energii

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Zasoby energii i zapotrzebowanie na energię. Przemiany energii cieplnej w energię mechaniczną i elektryczną. Przemiany energii wody i wiatrów. Przemiany energii jądrowej w energię cieplną i elektryczną. Przemiany energetyczne a środowisko.
Energetyka jądrowa. Zasada działania reaktora jądrowego. Zalety i wady elektrowni jądrowych.
Energia wiatru. Warunki wiatrowe w Polsce i Europie. Systemy przemiany wiatru. Ekologiczne, krajobrazowe i środowiskowe skutki wykorzystania instalacji wiatrowych.
Energia słońca. Nasłonecznienie w Polsce. Rodzaje i budowa kolektorów słonecznych. Zasada działania. Przykłady instalacji przemysłowych z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych.
Energia wody. Budowa turbin. Wpływ dużych elektrowni wodnych na zmiany środowiskowe. Zasady budowy i współpracy małych elektrowni wodnych z siecią energetyczną.

Energia geotermalna. Sposoby i przykłady wykorzystania energii geotermalnej. Zasoby energii geotermalnej w Polsce. Podstawy działania i budowy pomp ciepła, źródła ciepła wykorzystywane w pompach. Biogaz, biomasa i ciepło odpadowe. Fermentacja jako sposób otrzymywania biogazu. Wykorzystanie słomy, chrustu.
Układy elektryczne w alternatywnych źródłach energii. Sposoby zamiany energii słonecznej na elektryczną. Układy do współpracy z siecią zasilającą prądu przemiennego. Układy dopasowania parametrów.
Nowe źródła energii alternatywnych. Wykorzystanie elektrolizy i wodoru, stawy cieplne, zbiorniki wody, elektrownie szczytowe. Synteza termojądrowa. Podstawy finansowej oceny inwestycji.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja
Laboratorium: praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:  warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.
Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Składowe oceny końcowej:  wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

1. Klugmann E., Klugmann-Radziemska E.: Alternatywne źródła energii. Energetyka fotowoltaiczna, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1999.
2. Lewandowski W.: Proekologiczne źródła energii odnawialnej, WNT, Warszawa, 2001.
3. Marecki J.: Podstawy przemian energii, WNT, Warszawa, 1995.

Literatura uzupełniająca

1. Heier S., Waddington R.: Grid Integration of Wind Energy Conversion Systems, John Wiley & Sons, 2006.
2. Luque A.: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, John Wiley & Sons, 2003.
3. O'Hayre R.: Fuel Cell Fundamentals, John Wiley & Sons, 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 15:24)