SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Instalacje i urządzenia przemysłowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Instalacje i urządzenia przemysłowe
Kod przedmiotu 06.2-WE-ED-IiUP-EiE
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jacek Rusiński
  • dr hab. inż. Jacek Kaniewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

C1W. Przekazanie wiedzy dotyczącej najczęściej spotykanych urządzeń przemysłowych oraz specyfiki ich zasilania.

C1U. Zrozumienie specyfiki pracy i zasady działania podstawowych urządzeń przemysłowych oraz zasad ich zasilania i sterowania.

C1K. Uświadomienie roli ciągłego udoskonalanie urządzeń przemysłowych pod względem funkcjonalności i energochłonności.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wykład
Układy zasilania i struktura przemysłowych sieci rozdzielczych. Wiadomości wstępne.
Zasady doboru układów zasilania zakładów przemysłowych i wewnątrzzakładowych sieci rozdzielczych.
Ograniczenia prądów zwarciowych i kompensacja mocy biernej w sieciach przemysłowych.
Charakterystyka odbiorników przemysłowych – energochłonność i wpływ na sieć przemysłową.
Przemysłowe grzejnictwo elektryczne. Podstawowe pojęcia, klasyfikacja, eksploatacja.
Procesy cieplne i sterowanie w przemysłowych układach elektrotermicznych.
Rodzaje układów grzejnych – rezystancyjne, promiennikowe, elektrodowe, łukowe, indukcyjne, pojemnościowe, mikrofalowe itp.
Przemysłowe układy spawalnicze - budowa, zasilanie, sterowanie.
Układy sprężarkowe i systemy sprężonego powietrza – budowa, zasilanie, sterowanie.
Zasilanie obrabiarek przemysłowych i gniazd produkcyjnych.
Systemy pompowe i wentylatorowe.
Przemysłowe układy klimatyzacyjne i chłodnicze.
Systemy transportu bliskiego.
Przemysłowe i uliczne układy oświetleniowe.
Zasady bezpieczeństwa i obsługi sieci i urządzeń przemysłowych.
Podsumowanie wiadomości z zakresu sieci i urządzeń przemysłowych.
Laboratorium
Wprowadzenie do instalacji i urządzeń przemysłowych.
Badanie układu nagrzewania rezystancyjnego.
Badanie układu nagrzewania indukcyjnego
Badanie histerezowego i impulsowego regulatora temperatury.
Badanie układu wentylacyjnego z regulacją dławieniową i przekształtnikową wentylatora.
Badanie właściwości układu sprężarkowego.
Badanie właściwości układu pompowego z regulacją upustową i przekształtnikową.
Podsumowanie wiadomości z zakresu instalacji i urządzeń przemysłowych.
Projekt
Projektowanie układów zasilania wybranego odbiornika przemysłowego.
Projektowanie układów sterowania prostego procesu technologicznego.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny (multimedialny), wykład problemowy
Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach
Projekt: metoda projektu, praca z dokumentem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.
Laboratorium
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych wystawianych za wykonane przez studentów sprawozdanie z każdych zajęć laboratoryjnych.
Projekt
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z projektów opracowanych przez studenta w trakcie semestru.
Ocena końcowa
Ocena końcowa przedmiotu jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna z ocen ze wszystkich form przedmiotu z wagą: wykład 33,4%, laboratorium 33,3% i projekt 33,3%.

Literatura podstawowa

  1. Kochel M., Niestępski S.: Elektroenergetyczne sieci i urządzenia przemysłowe.
  2. Strzałka J., Strzałka J.: Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych, AGH, 2001.
  3. Teresiak Z.: Elektroenergetyka zakładów przemysłowych; Politechnika Wrocławska, 1981.
  4. Kujszczyk S.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. PWN, Warszawa, 2004
  5. Literatura każdorazowo ustalana przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

  1. Siwik A., Adamczyk K., Ptasiński L.: Laboratorium elektroenergetyki przemysłowej, AGH, 1997.
  2. Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera elektryka, tom 3, rodz. 3: Sieci elektroenergetyczne, WNT, Warszawa, 2005.
  3. Wiatr J., Orzechowski M.: Poradnik projektanta elektryka. Dom wydawniczy „Medium”, Warszawa 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 12:17)