SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Auditing energetyczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Auditing energetyczny
Kod przedmiotu 06.2-WE-ED-AE-EiE
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy w zakresie sposobu i metod wykonywania audytu energetycznego. Ukształtowanie u studentów podstawowych umiejętności w zakresie określania wskaźników energochłonności i charakterystyki energetycznej obiektów. Uświadomienie roli oceny energetycznej obiektów w gospodarce niskoemisyjnej.     

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do audytingu energetycznego. Wymagania w zakresie podnoszenia efektywności gospodarki.  Efektywność energetyczna w aktach legislacyjnych RP i UE. Dyrektywy PE, Ustawa o efektywności energetycznej, rozporządzenia. Mechanizmy wsparcia przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Systemy białych certyfikatów. Charakterystyki energetyczne obiektów. Metodyka sporządzania charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych. Energia końcowa i energia pierwotna. Audyt energetyczny w przemyśle. Metody określania energochłonności obiektów przemysłowych. Monitorowanie zużycia energii i mediów. Systemy zarządzania energią.

Wyznaczanie sprawności i energochłonności urządzeń i systemów technologicznych.  Wyznaczanie charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego. Wyznaczanie wskaźnika oszczędności energii pierwotnej i współczynnika redukcji emisji w działaniach racjonalizacyjnych służących poprawie efektywności energetycznej. Wyznaczanie wskaźników ekonomicznych w działaniach racjonalizacyjnych służących poprawie efektywności energetycznej

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny (multimedialny), wykład problemowy

Ćwiczenia: praca z dokumentem, ćwiczenia rachunkowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład  Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego.

Ćwiczenia Ocena końcowa określana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen ze sprawozdań z ćwiczeń opracowanych przez studenta w trakcie semestru. 

Projekt Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny za opracowany projekt.

Literatura podstawowa

1.    Jan Górzyński, Audyting energetyczny, NAPE S.A.

2.    Aleksander Panek, Maciej Robakiewicz, Audyty efektywności energetycznej. Przepisy – zasady – zastosowania, Fundacji Poszanowania Energii

3.    Albert Thumann, William J. Younger, Terry Niehus, Handbook of Energy Audits, The Fairmont Press

4.    Moncef Krarti, Energy Audit of Building Systems: An Engineering Approach, Second Edition, CRC Press

5.    Wayne C. Turner, Steve Doty, Energy Management Handbook, The Fairmont Press

6.    D. Yogi Goswami, Frank Kreith, Energy Management and Conservation Handbook, CRC Press

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 14:36)