SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe I
Kod przedmiotu 06.2-WE-ED-SemDypl 01
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem seminarium dyplomowego jest zapoznanie studenta z wymogami obowiązującymi przy realizacji pracy badawczej i pisania pracy dyplomowej jak również pomoc metodyczna i merytoryczna przy realizacji pracy dyplomowej magisterskiej.

Ćwiczenie umiejętności prezentowania i dyskutowania wyników pracy dyplomowej magisterskiej.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

 1. Omówienie zasad pisania i formatowania pracy dyplomowej: układ i formatowanie tekstu; pisownia nazw obcych i skrótów; składnia i ortografia; cytowanie i numeracja rysunków, tabel, wzorów oraz źródeł; sporządzanie spisów treści, spisów rysunków i spisów tabel. Wymogi odnośnie sporządzania rysunków, schematów, tabel, wykresów, fotografii.
 2. Omówienie najczęściej używanych edytorów tekstowych do pisania dłuższych prac: OpenOffice, MS Word, LATEX.
 3. Omówienie zasad cytowania źródeł bibliograficznych wykorzystywanych w pracy dyplomowej (artykuły z czasopism, książki, strony internetowe, normy techniczne itp.).
 4. Omówienie zasad etycznego korzystania z materiałów: zasady kopiowania i cytowania wcześniej opublikowanych materiałów, naruszanie prawa autorskiego omówienie zasad kontroli antyplagiatowej.
 5. Omówienie zasad prezentacji koncepcji pracy, metod naukowych i wyboru metod gromadzenia i analizy danych oraz prezentacji i opisu uzyskanych wyników.
 6. Prezentacja przez studentów na forum grupy seminaryjnej, częściowych efektów realizowanej pracy dyplomowej oraz dyskusją dotycząca prezentacji, w której czynny udział bierze grupa seminaryjna.

Metody kształcenia

projekt: praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, konsultacje

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt:  warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny zrealizowanej części pracy dyplomowej.
 

Literatura podstawowa

Literatura podstawowa przedmiotu wynika z tematyki realizowanej pracy dyplomowej magisterskiej.

Literatura uzupełniająca

 1. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls 2016.
 2. Zenderowski R., Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wydawnictwo: CeDeWu, 2018.
 3. Pawlik K, Zenderowski R., Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Wydawnictwo CeDeWu, 2017.
 4. Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną. Licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, 2015.
 5. Wiesław Leszek, Podstawy pragmatycznej metodologii nauk technicznych, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 2013
 6. Krajewski, M. O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. Copyright by Mirosław Krajewski, 2010.
 7. Walczak Z., LATEX– Wprowadzenie, Styczeń 2014

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2020 13:41)