SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe II
Kod przedmiotu 06.2-WE-ED-SemDypl 02
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ
  • dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania wyników pracy dyplomowej magisterskiej.

Wymagania wstępne

Seminarium dyplomowe I

Zakres tematyczny

W ramach Seminarium dyplomowego II studenci na forum grupy seminaryjnej przedstawiają, w formie prezentacji komputerowej, końcowe efekty realizowanej pracy dyplomowej. Każda prezentacja kończy się dyskusją, w której czynny udział bierze grupa seminaryjna. Dopuszcza się opracowanie i przedstawianie prezentacji w języku angielskim.

Metody kształcenia

Prezentacje multimedialne, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt:  warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny prezentacji wyników pracy dyplomowej. Wymagane minimalne zaawansowanie pracy dyplomowej – 80%
 

Literatura podstawowa

Literatura przedmiotu wynika z tematyki realizowanej pracy dyplomowej magisterskiej.

Literatura uzupełniająca

  1. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls 2016.
  2. Zenderowski R., Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wydawnictwo: CeDeWu, 2018.
  3. Pawlik K, Zenderowski R., Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Wydawnictwo CeDeWu, 2017.
  4. Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną. Licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, 2015.
  5. Wiesław Leszek, Podstawy pragmatycznej metodologii nauk technicznych, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 2013
  6. Krajewski, M. O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. Copyright by Mirosław Krajewski, 2010.
  7. Walczak Z., LATEX– Wprowadzenie, Styczeń 2014

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 15:21)