SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium specjalistyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium specjalistyczne
Kod przedmiotu 06.2-WE-ED-SS
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 10
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ
  • dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 90 6 54 3,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Realizacja pracy dyplomowej magisterskiej pod kierunkiem promotora.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora. Przeprowadzenie analizy teoretycznej, opracowanie projektu, wykonanie badań symulacyjnych lub eksperymentalnych w zakresie opracowywanego tematu. Wykazanie znajomości przedmiotu, opanowanie literatury naukowej w zakresie opracowywanego tematu. Umiejętność korzystania ze źródeł oraz powiązania problematyki teoretycznej z zagadnieniami praktyki i stosowania naukowych metod pracy.

Metody kształcenia

Praca z dokumentem źródłowym, prowadzenie badań symulacyjnych, eksperymentalnych, prac projektowych, dyskusja, konsultacje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt:  warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny opracowania związanego z tematem realizowanej pracy dyplomowej.
Składowe oceny końcowej:  projekt: 100%

Literatura podstawowa

Literatura przedmiotu wynika z tematyki realizowanej pracy dyplomowej magisterskiej.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 14:01)