SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie procesami zmian - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie procesami zmian
Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezD-ZPZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marta Moczulska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kształtowanie umiejętności praktycznych studentów w zakresie przeprowadzenia zmian w różnego typu podmiotach gospodarczych.

Wymagania wstępne

Zaliczenie na min. dostateczną z przedmiotów: zarządzanie komunikowaniem się w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi  lub marketing personalny.

Zakres tematyczny

Treść  wykładów:  istota  i klasyfikacja  zmian;  czynniki  wymuszające zmiany, psychospołeczne skutki wprowadzania zmian; uwarunkowania reakcji pracowników na  zmianę; przyczyny oporów i metody zapobiegania nim; kultura organizacyjna a procesy zmian, możliwości udziału pracowników w procesie zmian; etapy realizacji zmian; model Lewina

Treść ćwicz: Zachowania pracowników wobec zmian  i  uwarunkowania  ich  reakcji.  Przyczyny  i  typy  oporów  wobec  zmian. Metody  zapobiegania  oraz eliminowania  oporów  wobec  zmian. Budowanie  poparcia  dla  zmian.  Taktyki  wdrażania zmian. Dylematy związane z wprowadzaniam zmian.

Metody kształcenia

Wykład – prezentacja multimedialna, wykorzystanie przykładów wdrażania zmian

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, case study

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń (K_U03, K_U04, K_U08, K_U07, K_U06, K_K02, K_K03): aktywność podczas zajęć, kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas ćwiczeń - zadania problemowe. Kryteria oceny końcowej: kompletność, poprawność, spójność analizy oraz przejrzystość prezentowanych treści.

Warunki zaliczenia wykładów (K_W01, K_W07,  K_W08, K_W13, K_U08, K_K02, K_K03): egzamin pisemny z progami punktowymi. Ocena końcowa: 60%- dostateczny, 65% -dostateczny plus; 70% -dobry; 80% - dobry plus, powyżej 90% - bardzo dobry. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Ocena końcowa: na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z wykładu  (50%) i ćwiczeń (50%). Przy czym wyliczana jest ona przy założeniu uzyskania zaliczenia z obu form prowadzenia zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Spector B., Wprowadzanie zmiany w organizacji. Teoria w praktyce, PWN, Warszawa  2015.
 2. Kurtyka M., Roth G., Zarządzanie zmianą: od strategii do działania, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2015
 3. Wołejszo J., Zarządzanie zmianą w organizacji wojskowej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006.
 4. Masłyk – Musiał E., Zarządzanie zmianami w firmie, Wydawnictwo CI M, Warszawa 2005.
 5. Masłyk – Musiał E., Organizacja w zmianach : perspektywa konsultanta, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
 6. Stankiewicz J., Psychospołeczne opory wobec zmian i możliwości ich neutralizowania, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu, Wrocław 1999.
 7. Daniecki W., Strategie zmian : teorie i rekomendacje praktyczne,Wydaw. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Zarządzanie zmianą, HBRP, 106-107, grudzień-styczeń 2011.
 2. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992.
 3. Stankiewicz J., Zarządzanie partycypacją pracowników w procesie zmian, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu, AE Wrocław, 1998.
 4. Safin K., Dobre praktyki w procesie zarządzania zmianą, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 5. Steward D.M. (red.), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa, 2002.
 6. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marta Moczulska (ostatnia modyfikacja: 07-05-2020 18:59)