SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

e-Commerce and e-service - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu e-Commerce and e-service
Kod przedmiotu 04.2-WE-BizElP-e-Cande-s-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Łukasz Hładowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Familiarization with the principles of installation, configuration, security and usage of the webshops, including the payment integration.

Wymagania wstępne

Communication systems for e-Business.

Zakres tematyczny

Principles of e-business computer systems' security.

Configuration and usage for modern webshop platforms:

  • principles of the Linux system configuration for the platform installation,
  • configuration of the webshop platform,
  • methods of electronic payment processing and their integration with the webshops,
  • use of the webshop for the internet-based sales.

Comparison of functionality and the total cost of ownership for selected platforms.

Metody kształcenia

Lecture - conventional lecture using a projector.

Lab - hands-on classes at the computer lab.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - written test administered at the end of the semester,

Lab - the final grade is calculated as a weighted sum of marks for each element of the course.

Final grade - 50% grade of the Lecture and 50% grade of the Lab.

Literatura podstawowa

  1. Chaffey, D., E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice (4th Edition), Prentice Hall, 2011,
  2. Wilson, S., Wordpress for Small Business: Easy Strategies to Build a Dynamic Website with Wordpress, Tycho Press, 2015.

Literatura uzupełniająca

  1. Rauland, P., Burge, S., WooCommerce Explained: Your Step-by-Step Guide to WooCommerce.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)