SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Enterpreneurship - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Enterpreneurship
Kod przedmiotu 14.3-WM-BizElP-Przedsięb-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 8
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The main result of this course is to know the essence of entrepreneurship, with the principles of preparing a business strategy and the principles of running their own business. Developing practical skills in the preparation of a business plan.

 

Wymagania wstępne

Knowledge of business economics and business management

Zakres tematyczny

The essence of entrepreneurship, the issue of innovation, legal forms of enterprises.

Characteristics of Spin out and Spin off companies.

Sources of financing enterprises.

Possibilities of cooperation with the research and development sphere: business incubators.

Business plan - concept, functions, structure of the business plan.

Strategic plan in a business plan: strategic goals, characteristics of the immediate and distant environment of the company.

Marketing plan in a business plan: competition analysis using the benchmarking method, industry trends analysis, potential customers analysis, potential price analysis, preparation of promotion strategy.

Organizational plan in a business plan: organization and management of human resources and infrastructure planning;

Technical plan in a business plan: investment planning.

Financial plan in a business plan: balance sheet, profit and loss account, financial flows.

Business risk assessment.

Metody kształcenia

Lecture - conventional lecture using a video projector, presentation of a case study.

Project: practical classes, discussions, case studies.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - Evaluation of the results of the written test covering knowledge of the content of the subject

Project -  Evaluation of the results of the written project covering knowledge of the content of the subject

Final grade = 50% of the final grade from the form of classes lecture + 50% of the final grade from the form of project.

Literatura podstawowa

1.   Ries E., The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses, 2011

2.   Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation, 2010

3.  Pearce J.A., Robinson R.B., Strategic Management,  2010.

4.  Patalas-Maliszewska, Managing Knowledge Wolkers - Value Assessment, Methods, and Application Tools, Springer Verlag, 2013.

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)