SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Business-related communication - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Business-related communication
Kod przedmiotu 04.2-WE-BizElP-ZasadyKomunBiznes-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anna Pławiak-Mowna, prof. Uczelni
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The primary focus of the course is the presentation of fundamental principles of effective interpersonal communication in business. Developing communication skills.

Wymagania wstępne

None.

Zakres tematyczny

Communication competence and the information society.

Communication. Verbal, non-verbal, written communication. Communication barriers and resolving communication problems. Conditions for effective communication, communcation problems with the client or contractor. Principles of effective self-presentation, self-presentation skills in the workplace.

Electronic Communication in Business,  Computer mediated communication. Communication networks and barriers in communication. Netiquette.

The effective written communication. Writing effective messages across multiple forms of media.

Information and communication technologies. E-services.

Metody kształcenia

Project. Exercise classes. Teamwork. Discussion. Case-study. Didactic games.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The following guidelines will be used to establish the final grade for the course:  the passing condition is to obtain positive marks from all exercises conducted during the semester.

Grades will be administered using the standard 90% = 5, 80% = 4.5, 70% = 4, 60% = 3.5, 50%= 3.
Specifically, 100 – 90 = 5, 89 - 80 = 4.5, 79 - 70 = 4, 69 - 60 = 3.5, and 59 - 50 = 3.

Literatura podstawowa

  1. Business Email Etiquette, http://www.businessemailetiquette.com/
  2. Hambridge S.: Netiquette Guidelines, Intel Corp., 1995, http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt
  3. Gopal N.: Business Communication [Internet]. New Delhi: New Age International; 2009. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=307439?=pl&site=eds-live
  4. Chartered Management Institute (Great Britain). Managing Business Communications?: Your Guide to Getting It Right. London: Profile Books; 2015. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1369280?=pl&site=eds-live
  5. Buzarna-Tihenea (Galbeaza), A., Written Business Communication. Casy Study: Auditor's Report, Ovidius University Annals, Series Economic Sciences. 2019, Vol. 19 Issue 1, pp. 140-147
  6. Conference Proceedings Trends in Business Communication 2016. Springer; 2017. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsrep&AN=edsrep.b.spr.sprbok.978.3.658.17254.1?=pl&site=eds-live

Literatura uzupełniająca

None.

Uwagi

None.


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)