SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza tekstu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza tekstu
Kod przedmiotu 08.9-WZ-BezD-ATE
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Analityk informacji
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie przygotowanie studentów do wieloaspektowej analizy tekstów kultury pochodzących z różnych źródeł i mających inne cele. Krytyczna analiza tekstu ma na celu przygotowanie studentów do kwestionowania przesłanek autora, zauważenia i wyodrębnienia warstwy retorycznej oraz ideologicznej tekstu, co pomoże prawidłowo zinterpretować jego przesłanie.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Retoryczny aspekt tekstu. (4 godz.) 2) Pojęcie tekstu kultury 3) Intentio operis, intentio auctoris, a intentio lectoris (4 godz) 4) Czytelnik jako współautor tekstu 5) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie politycznym 6) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie propagandowym 7) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie historycznym. 8) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie hermeneutycznym. 9) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie aksjologicznym. 10) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie ikonograficznym. 11) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie naukowym. 12) Teksty werbalne: radio i telewizja.

Metody kształcenia

Rozmowa nauczająca, dyskusja, praca pod kierunkiem nad tekstem źródłowym i tekstem naukowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność studenta na zajęciach oraz uzyskanie 3 pkt. za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji i prezentacji krótkiego referatu albo przeczytanej lektury z listy literatury uzupełniającej. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. Powinna im towarzyszyć ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów. Punkty, które można otrzymać: 1 - aktywność na zajęciach, 1 – referat, 1 – lektura. W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach końcowego sprawdzianu. Ocena końcowa:

3 pkt. – dostateczny

3,5 pkt.  – dostateczny plus

4 pkt. – dobry

5 pkt. – dobry plus

6 pkt. – bardzo dobry

Literatura podstawowa

Perelman Ch., Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

  1. Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.
  2. Eco U., Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. T. Bieroń, Kraków 2008.
  3. Geertz C., Interpretacja kultur: wybrane eseje, przeł. M. Piechaczek, Kraków 2005.
  4. Greimas A.. Leach E., Rytuał i narracja, przeł. M. Buchowski i in., Warszawa 1989.
  5. Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Warszawa 2010.
  6. Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1978.
  7. Ricoeur P., Czas i opowieść, to. 1-3, Kraków 2008.
  8. wybrane artykuły z prasy codziennej, literackiej i specjalistycznej.
  9. wybrane telewizyjne programy publicystyczne.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-06-2020 16:27)