SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Algorithms and data structures - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Algorithms and data structures
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AlgIStrDat-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • familiarize students with algorithms properties, rules and limits of their design;
 • familiarize students with basic data structures and algorithms related to them, and basic algorithms for chosen algorithmic problems
 • developing students' skills of algorithms design for simple algorithmic problems.

Wymagania wstępne

there are no entry requirements

Zakres tematyczny

Algorithm and its properties: definitions of the algorithmic problem and the algorithm, algorithm properties; steering structures and block schemes. Programming techniques: recursion and corecursion, divide and conquer method, greedy algorithms , dynamic programming.

Data structures: definitions of data structures, linear-ordered sets, dictionaries; FIFO and LIFO structures; singly or doubly linked lists, cyclic lists, binary trees, priority queues.

Dictionaries: binary search trees BST and AVL, red-black trees; self-organizing structures, splay trees, hashing tables, B-trees.

Sets and graphs: representations, breadth-first and depth-first search , graph theory algorithms and net algorithms.

Selected algorithmic problems analysis: linear and binary search, indoor and outdoor sorting; string searching algorithms, geometric algorithms, paging problem, arithmetic systems.

Metody kształcenia

lecture: convensional lecture

laboratorium: laboratorial exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - student has to pass an exam in written and oral form

Laboratory - student has to get credit from all laboratory exercises to be carried out under the laboratory program

Literatura podstawowa

 1. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L.: Introduction to algorithms, MIT Press, Boston, 1994
 2. Aho A. V., Hopcroft J. E., Ullman J.D.: Algorithms and Data Structures, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. Boston 1983
 3. Dasgupta S., Papadimitriou Ch., Vazirani U.: Algorithms, McGraw-Hill, New York 2008

Literatura uzupełniająca

 1. Adamski T., Ogrodzki J.: Algorytmy komputerowe i struktury danych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005
 2. Banachowski L., Diks K., Rytter W.: Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa, 1996
 3. Harris S., Ross J.: Od podstaw algorytmy, Helion, Gliwice, 2006
 4. Neapolitan R., Naimipour K.: Podstawy algorytmów z przykładami w C++, Helion, Gliwice, 2004
 5. Stephens R.: Algorytmy i struktury danych stosowane w Delphi 3, 4 i 5 z przykładami w Delhi, Helion, Gliwice, 2000
 6. Wirth N.: Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa, 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 10:29)