SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Theoretical foundations of computer science - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Theoretical foundations of computer science
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-TFCS-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • familiarize students with the basic theoretical terms of computer science, like algorithm, formal languages, context-free grammar, deterministic and non-deterministic finite automata,
 • learning basic skills in assigning of complexity class of algorithms, proof of algorithms halting problem and partial correctness
 • familiarize students with Church-Turing thesis, easy and hard problems as well as NP, NP-complex and NP-hard problems,
 • familiarize students with basic terms of parallel algorithms theory.

Wymagania wstępne

Algorithms and data structures, Computational logic, Foundations of discrete systems, Mathematical analysis.

Zakres tematyczny

Introduction: algorithm and its properties, asymptotic notation.

Algorithmic correctness: correct algorithm, partial correctness, semantic correctness, halting problem.

Foundations of automata theory and languages: finite automata and regular expressions, context-free grammars, automata with stack and context-free languages.

Simple algorithmic models:. Church-Turing thesis, Turing machine and its variants. Random access machine. Counting programms.

Algorithmic complexity: Time and space complexity of algorithms, pessimistic and average complexity. Top and bottom limit of complexity, natural complexity. Open and close algorithmic problems, algorithmic wound.

Algorithmic problems classification: easy and hard problems, logarithmic, polynomial, NP, NP-complez and expotential problems. Decidability and undecidability.

Parallel and probabilistic algorithms. Produkt complexity, nets. Thesis about parallel calculations. Nick class. RNC algoriithms..

 

Metody kształcenia

Lecture: traditional lecture.

Exercises: accounting exercises

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture  - to pass written exam.

Exercises - to pass two written tests

 

Literatura podstawowa

 1. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L.: Introduction to algorithms, MIT Press, Boston, 1994
 2. Aho A. V., Hopcroft J. E., Ullman J.D.: Algorithms and Data Structures, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. Boston 1983
 3. Dasgupta S., Papadimitriou Ch., Vazirani U.: Algorithms, McGraw-Hill, New York 2008
 4. Harel D.: Algorithmics, the Spirit of Computing, Addison-Wesley Publ., Reading, 1987
 5. Hopcroft J. E., Ullmann J.D.: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, Addison-Wesley Publ., Reading, 2003

Literatura uzupełniająca

 1. Ben Ari M.: Logika matematyczna w informatyce, WNT, Warszawa, 2005
 2. Graham R.L., Knuth D.E., Patashnik O.: Matematyka konkretna, PWN, Warszawa, 2002
 3. Papadimitriou C. H.: Złożoność obliczeniowa, Helion, Gliwice, 2012
 4. Ross K. A., Wright C. R. B.: Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa, 2000
 5. Wróblewski P.: Algorytmy, struktury danych i języki programowania, Helion, Gliwice, 1997

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 09:10)