SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Java and web technologies - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Java and web technologies
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-JavaiWeb-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Andrzej Czajkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- Familiarize students with fundamentals of Java Platform and object-oriented programming,

- Introduce students to design and implement standalone and network applications.

Wymagania wstępne

Principles of programming , Object-oriented programming,

Zakres tematyczny

 • Java Platform, Standard Edition
 • Memory Managment
 • Naming Conventions
 • Lexical Elements
 • Fundamental Types
 • Reference Types
 • Object-Oriented Programming
 • Statements and Blocks
 • Exceptions Handling
 • I/O API
 • Concurency
 • GUI in Java
 • Lambda Expressions

Metody kształcenia

lecture, laboratory classes.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - the passing criterion is a sufficient mark from the final test.
Laboratory - the passing criterion are positive marks for laboratory exercises and tests.
Final mark components = lecture: 50% + laboratory: 50%

Literatura podstawowa

 1. B. Eckel, Thinking in Java, Prentice Hall, 2006
 2.  D. Flanagan, B. Evans, Java in a Nutshell, 7th Edition: A Desktop Quick Reference, O'Reilly, 2018

 3. Shildt H., Java: The Complete Reference, Eleventh Edition, McGraw-Hill Education, 2018

 4. Horstmann C.S., Core Java Volume I--Fundamentals (11th Edition), Prentice Hall, 2018

Literatura uzupełniająca

 1. Urma R.G., Fusco M., Mycroft A., Modern Java in Action: Lambdas, streams, functional and reactive programming

 2. Java Code Convention, Sun Microsystems, 1997

 3. Oaks S., Java Performance. In-Depth Advice for Tuning and Programming Java 8, 11, and Beyond. 2nd Edition, O'Reilly Media, 2020

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Czajkowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 15:09)