SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Data safety and cryptography - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Data safety and cryptography
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-DSaC-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • Familiarize students with the provide basic knowledge about fundamentals of cryptography and data safety.
  • Familiarize students with the basic knowledge about most popular Web applications attacks (e.g. XSS, SQL-Injection) and methods of security.
  • Familiarize students with the basic knowledge about data security and protection of applications (Windows).

Wymagania wstępne

Principles of programming (but not obligatory).

 

Zakres tematyczny

Introduction: Fundamentals of cryptography and data safety, cryptosystems, basics of encryption and decryption, classic cryptography (transposition ciphers and substitution ciphers; Caesar cipher, Vigenère cipher, XOR, etc.). Implementation of the basic algorithms in programming languages.

Symmetric-key algorithms: Key management, block ciphers (DES, AES, Blowfish) and stream ciphers (RC4).

Optional: implementation in programming languages (C, C++, Java, Assembler, Pascal), hardware implementation (with programmable devices like FPGAs).

Asymmetric-key algorithms: Public and private keys, hash functions. Main protocols and cryptosystems (Diffie-Hellman, RSA, SHA, MD5, etc.).

Optional: Implementation in programming languages (C, C++, Assembler, Pascal). Hardware implementation (with programmable devices - FPGAs).

Digital signature: Fundamentals of digital signature, safety and authentication, smartcards.

Cryptanalysis: Main goals of cryptanalysis. Weakness of particular cryptosystems. Data safety. Debugging of computer applications and programs.

Data security and protection of applications: Fundamentals of data protection of programs and applications (based on MS Windows operation system). Processes management and debugging. Software debuggers and kernel mode debuggers.

Security in Web applications: Most popular attacks and protection methods (e.g. Cross-site scripting XSS, SQL-Injection).

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises, project.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test (or other tasks given by the teacher).

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester (or other tasks given by the teacher).

Project – the passing condition is to obtain a positive mark from all projects conducted during the semester (or other tasks given by the teacher).

Final mark components: lecture 30% + laboratory 40% + project 30%.

Literatura podstawowa

  1. Stinson D.R., Cryptography: Theory and Practice (3rd edition), CRC Press, Boca Raton, 2005.
  2. Schneier B., Applied cryptography, John Wiley & Sons, New York, 1994.

Literatura uzupełniająca

  1. Karbowski M., Basics of cryptography, Helion, Warsaw, 2005 (in Polish).
  2. Aho A. V., Hopcroft J. E., Ullman J. D., The Design and Analysis of Computer Algorithms, : Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1974.
  3. Maxfield C.: The Design Warrior’s Guide to FPGAs. Devices, Tools and Flows, Elsevier, Amsterdam, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 04:04)