SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programming Altium devices - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programming Altium devices
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-ADP-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Mróz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Introduction to the basic technologies related to the design of microinformatic devices.

Wymagania wstępne

Digital systems.

Zakres tematyczny

Electronic circuits design: schematics, net lists, hierarchy.

Simulation of simple electronic circuits.

Components creation. Component libraries.

Printed circuit boards technologies.

Design of printed circuits boards: single and multi-layer pcb, design principles, design requirements and constraints, routing, autorouting, 3D visualization.

Project documentation. Generation of production files.

Metody kształcenia

Lecture: Conventional / Traditional Lecture.

Laboratory: laboratory exercises.

Project: design task.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: a positive evaluation obtained from the exam.

Laboratory: positive evaluation obtained from laboratory exercises.

Project: a positive evaluation obtained from the project.

Composition of the final grade = lecture: 40% + laboratory: 30% + project: 30%.

Literatura podstawowa

1.      Kisiel R., Podstawy technologii dla elektroników, BTC, 2005, ISBN: 83-60233-09-8

2.      Rymarski Z, Materiałoznawstwo i konstrukcja urządzeń elektronicznych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000

Literatura uzupełniająca

1. AN3962 Rev. 2.0, 8/2010, Freescale Semiconductor Application Note, http://www.freescale.com/files/analog/doc/app_note/AN3962.pdf

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Piotr Mróz (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 09:54)