SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Design of multitier web systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Design of multitier web systems
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-DoMWS-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Tomasz Gratkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • To introduce students with the basics method of building multi-tier internet system in Java 2 Enterprise Edition or Microsoft .Net technology.
 • To familiarize students with the principles of design multi-tier internet system in Java 2 Enterprise Edition or Microsoft .Net technology.

Wymagania wstępne

Principles of programming, object oriented programming, Concurrent and distributed programming

Zakres tematyczny

Presentation tier: Getting Started with Web Applications. Technologies for creating dynamic Web sites and rich internet applications (RIA).

Web Services: Introduction to Web Services. Building Web Services and Web Services clients. Using of Simple Object Access Protocol (SOAP).

A Component Tier: A Component container. What Is a Session Bean. What Is a Message-Driven Bean. Building, Packaging, Deploying, and Running the component’s application.

Data Tier: Object/relational data mapping. Data model on all tiers in multi-tier system.

Additional services: Introduction to Security in the Multi-tier Systems. Design patterns for multi-tier systems.

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture
Laboratory: laboratory exercises, group work
Project: project method, discussions and presentations

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - obtaining a positive grade in written exam. 
Laboratory - the main condition to get a pass are sufficient marks for all exercises and tests conducted during the semester.
Project - a condition of pass is to obtain positive marks from all project tasks and preparation written report of project.
Calculation of the final grade: = lecture 40% + laboratory 30% + project 30%.

Literatura podstawowa

 1. The Java EE Tutorial, Release 8, September 2017, Oracle, https://javaee.github.io/tutorial
 2. Deepak Alur, John Crupi, Dan Malks: Core J2EE Patterns: Best Practices and Design Strategies; Prentice Hall, 2003;
 3. Dmitri Nesteruk: Design Patterns in .NET: Reusable Approaches in C# and F# for Object-Oriented Software Design, Apress, 2019
 4. The C# Station ADO.NET Tutorial: (2020) https://csharp-station.com/
 5. Jon Skeet: C# in Depth, Manning, 2019
 6. Freeman A., Pro ASP.NET MVC 5 (Expert's Voice in ASP.Net), Apress, 2013

Literatura uzupełniająca

 1. 101 LINQ Samples: https://docs.microsoft.com/en-us/samples/dotnet/try-samples/101-linq-samples/
 2. arma S.: Mastering Microservices with Java, Packt, 2016

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Gratkowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 20:53)