SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Signal processing techniques - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Signal processing techniques
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-SigProcTech-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Leszek Furmankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To introduce students to the methods of analog signal processing.

Forming of understanding the operation principles of systems used for signal processing.

Forming of skills to perform simple measurement experiments on the signals and functional blocks of signal processing circuit. 

Wymagania wstępne

Experiment methodology, Microprocessor circuits and systems

Zakres tematyczny

Signals, signals processing, signal converters-transducers, circuit of signal conversion. Basic definitions. Signals classifications. Structures of signal converters.

Signal description in the time and in the frequency domain. Basic parameters of deterministic signals. Description of  stochastic signals. Fourier series development of periodical signals. Spectrum of periodic and aperiodic  signals.

Static and dynamic properties of measuring transducers. Static parameters. The methods of description the transducer static and dynamic parameters: transmittance, time characteristics and frequency characteristics. Dynamic properties of ideal and real transducers.

Initial signals conversion Amplifing and filtering. Operational amplifiers in initial signals conversion circuit. Analog filters. Mathematical models of passive and active analog filters.

Characteristic of analog-to-digital conversion process. Sampling. Sampling frequency selection. Quantization. Coding.

Analog- to-digital and digital-to-analog conversion. Properties of basic types of analog-to-digital and digital-to-analog converters. Parameters of analog-to-digital and digital-to-analog converters. Chosen examples of analog-to-digital and digital-to-analog applications.

Basic operation of digital signal processing. Linearization and correction of transducer static characteristics. Discrete Fourier Transformation and its basic properties. Application of Discrete Fourier Transformation to spectral analyses of signals. Digital filtering. Finite impulse response filters (FIR). Infinite impulse response filters (IIR).

Sensors of selected non-electrical quantities. Position, level and displacement sensors. Force,  strain and pressure sensors. Temperature sensors. Measurement data acquisition systems for sensors. 

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – scoring sufficient marks for written examination.

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.

Literatura podstawowa

1.     Horowitz P., Hill W.: The Art of Electronics, Cambridge University Press, New York, 1989.

2.     Plassche, R.J. van de,: Integrated Analog-to-digital and Digital- to-Analog Converters, Kluwer Academic Publishers, Boston/ Dordrecht/ London, 1994.

3.     Sydenham P. H. (Ed.): Handbook of Measurement Science – Vol -  1: Theoretical Fundamentals, John Wiley & Sons, Chichester,1991.

4.    Fraden J.: Handbook of Modren Sensors. Physics, Design, and Applications. Fifth edition. Springer - Verlag New York, 2015. 

5.    Pelgrom M.: Analog-to-Digital Conversion. Springer, 2016. 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Leszek Furmankiewicz (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 20:51)