SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Foundations of software modelling - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Foundations of software modelling
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-FounofSM-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Łukasz Hładowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- obtaining basic knowledge about software modelling

- familiarizing students with practical applications of software modelling for simple software systems

- familiarizing students with proper way of practical implementation of solution to simple problems using software design patterns

Wymagania wstępne

Object-oriented programming, Software Engineering

Zakres tematyczny

Introductory issues. Background and history of modern modelling techniques. Unified process of application life cycle. System analysis and design. Object paradigm. Object modelling and its role in design of information systems. Class-Responsibility-Collaboration (CRC) diagrams. Software production processes.

Introduction to Unified Modelling Language (UML) notation and diagrams.Genesis and purpose of UML. Structural modelling. Basic notions and elements of object architecture: classes, objects, abstractions, encapsulation, inheritance, polymorphism, communication, relations and associations between objects. Static structural diagrams: class and object diagrams.Association modelling: aggregation, composition, generalization, specialization, dependencies and realization. Packages and subsystems. Types, interfaces and implementation classes. Implementation diagrams: component and deployment diagrams. Requirements and their specification. Use case diagrams.
Use case analysis: inclusion, extension, grouping and generalization. Behavioural modelling. Sequence and collaboration diagrams. Roles, messages and stimuli.
Interactions and collaborations. Analysis of system states. State and activity diagrams. Flow transfer. Decisions. Concurrency. Signals and communication

Design patterns. Formulation of programming problems. Overview of most popular construction, structural and behavioural design patterns. Creational and testing patterns.

Practical issues. Work with use cases. General overview on design, deployment and testing. Presentation of dedicated UML design tools.

Metody kształcenia

lecture: brainstorm, discussion, practical tasks, conventional lecture

laboratory: brainstorm, working with source files, discussion, working in groups, practical tasks, conventional lecture

project: brainstorm, working with source files, discussion, working in groups, practical tasks, conventional lecture

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - a credit is given for obtaining a passing grade for all exams administered at least once per semester

Laboratory - to receive a final passing grade student has to receive passing grades for all tasks required by the curriculum.

Project - to receive a final passing grade student has to receive passing grades for all tasks and projects required by the curriculum..

Calculation of the final grade = lecture: 40% + laboratory: 20% + project: 40%

Literatura podstawowa

  1. Martin R.C.: Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship, Prentice Hall, 2008,

  2. Martin R.C.: Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design, Prentice Hall, 2017,

  3. Freeman E., Freeman E., Bates B., Sierra K.:Head First Design Patterns!, O'Reilly Media, 2004,

  4. UML @ Classroom, Seidl, M., Scholz, M, Springer International Publishing, 2015,

  5. Larman C.: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, (3rd Edition), Prentice Hall, 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Martin R.C., Martin M.: Agile Principles, Patterns, and Practices in C#, Prentice Hall, 2006,

  2. Beck K.: Test Driven Development: By Example, Addison-Wesley Professional, 2002,

  3. Way J.: Laravel Testing Decoded, Leanpub 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Łukasz Hładowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 23:56)