SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Undergraduate thesis seminar I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Undergraduate thesis seminar I
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-UTS01-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Practice the ability to present and discuss the results of the diploma thesis.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

As part of the diploma seminar, students in the seminar group present, in the form of a computer presentation, partial effects of the diploma thesis. Each presentation ends with a discussion in which the seminar group participates actively. It is permissible to develop and present a presentation in English.

Metody kształcenia

Project: working with source document, discussion, consultation.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Project: a condition of pass is to obtain a positive assessment of the completed part of the diploma thesis.
Components of the final evaluation: project: 100%

Literatura podstawowa

Literature of the subject is the subject of the thesis.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 09:00)