SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Undergraduate thesis seminar II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Undergraduate thesis seminar II
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-UTS02-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 9
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 90 6 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Improve the ability to present and discuss the results of a diploma thesis.

Wymagania wstępne

Diploma seminar I

Zakres tematyczny

In the course of the diploma seminar II students in the seminar group present, in the form of a computer presentation, the final effects of the diploma thesis. Each presentation ends with a discussion in which the seminar group participates actively.

Metody kształcenia

Project: discussion

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Project: the condition of pass is to obtain a positive evaluation of the presentation of the thesis results. Required minimum part of diploma thesis - 80%
Components of the final evaluation: = project: 100%
 

Literatura podstawowa

Literature of the subject comes from the subject of the thesis.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 08:58)