SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Experimental techniques - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Experimental techniques
Kod przedmiotu 11.9-WE-INFP-TechnEksper-
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To familiarize with the stages of planning and conducting experiments.

To shape ability in conducting experiments and developing and documenting the results of experiments.

To familiarize with the basic methods and measuring instruments.

To shape skills to perform simple measurement tasks.

Wymagania wstępne

n/a

Zakres tematyczny

Information: acquisition and processing. Information as a basic factor for civilisation development of a contemporary society, information society. Experiment as a basic manner of collection information about an object, phenomenon or process. Basic concepts of the information theory.

Elements of the experiment theory. Designing experiments. General rules and procedures for carry out experiments. The significance of mathematical modelling in the experiment methodology. Measurement as a basic element of the experiment methodology.

Analysis and working out of experiment results.

Principles of planning the instrumental realization of the experiment. Nature of the research object and assumed objective of the experiment – their influence on the choice of measurement method and procedure, and  measurement instruments and systems.

Digital processing of measurement signals. Sampling, quantisation and coding. Analog-to-digital and digital-to-analog converters. Digital measuring instruments.

General characteristics of measurement systems.

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture, problem lecture, discussion

Laboratory: working with source document, group work, laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the credit is given for obtaining positive grades in written tests carried out at least once a semester.

Laboratory – to receive a final passing grade student has to receive positive grades in all laboratory exercises provided for in the laboratory syllabus.

Literatura podstawowa

  1. Tumanski S.: Principles of electrical measurement. Taylor & Francis, 2006
  2. Bhargawa S.C: Electrical measuring instruments and measurements. CRC Press, 2012
  3. Taylor J.R.: An introduction to error analysis. University Science Books, 1997
  4. Lira I.: Evaluating the measurement uncertainty. Taylor & Francis, 2006
  5. Horowitz P., Hill W.: The art electronics. Cambridge University Press, 1999
  6. Dunn P.F.: Fundamentals of sensors for engineering and science. CRC Press, 2011
  7. Miłek M.: Electrical metrology of nonelectrical quantities. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2006 (in Polish)

Literatura uzupełniająca

none

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 15:35)