SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Scripting languages - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Scripting languages
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-ScripLang
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Piotr Witczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Zapoznanie studentów z językami skryptowymi (w szczególności z językiem Python)
 • Ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania języków skryptowych
 • Ukształtowanie umiejętności wykorzystywania gotowych bibliotek i frameworków

Wymagania wstępne

 • Podstawy programowania
 • Programowanie obiektowe

Zakres tematyczny

 • paradygmat języków skryptowych i interpretowanych
 • różnice pomiędzy językami interpretowanymi a kompilowanymi (na przykładzie języków Python i C++)
 • zastosowanie języków skryptowych do tworzenia stron www
 • wykorzystanie języków skryptowych w tworzeniu nowoczesnego oprogramowania
 • wykorzystanie języków skryptowych do obliczeń inteligentnych

Metody kształcenia

 • wykład: wykład konwencjonalny
 • laboratorium: ćwiczenia lab., praca w grupach, programowanie w parach,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% 

Literatura podstawowa

 1. Learning Python: Powerful Object-Oriented Programming, Mark Lutz, "O'Reilly Media, Inc.", 2013, 9781449355692
 2. Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming, Eric Matthes, No Starch Press, 2015, ISBN: 9781593276034
 3. Deep Learning with TensorFlow: Explore neural networks and build intelligent systems with Python, 2nd Edition, Giancarlo Zaccone, Md. Rezaul Karim, Packt Publishing Ltd, 2018, ISBN: 9781788831833
 4. Beginning Django: Web Application Development and Deployment with Python, Daniel Rubio,  Apress, 2017 ISBN: 978148422787
 5. Practical Python Design Patterns: Pythonic Solutions to Common Problems, Wessel Badenhorst, Apress, 2017, ISBN: 9781484226803

Literatura uzupełniająca

 1. Python Cookbook, Alex Martelli, Anna Ravenscroft, David Ascher,  "O'Reilly Media, Inc.", 2005, ISBN:  9780596554743
 2. Practical Django 2 and Channels 2: Building Projects and Applications with Real-Time Capabilities, Federico Marani, Apress, 2018, ISBN: 9781484240991
 3. Pro Python 3: Features and Tools for Professional Development, J. Burton Browning, Marty Alchin, Apress, 2019, ISBN: 9781484243855
 4. Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming, Luciano Ramalho, "O'Reilly Media, Inc.", 2015, ISBN: 9781491946251
 5. Python Continuous Integration and Delivery: A Concise Guide with Examples, Moritz Lenz, Apress, 2018,9781484242810
 6. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design, Martin, Robert C, Prentice Hall, 2018, 9780134494166
 7. Clean Python: Elegant Coding in Python, Sunil Kapil, Apress, 2019, ISBN: 9781484248782
 8. Effective Python: 59 Specific Ways to Write Better Python, Brett Slatkin, Addison-Wesley Professional, 2015, ISBN: 9780134034409
 9. Scripting Languages: Automating the Web, Rohit Khare, O'Reilly, 1997, ISBN: 9781565922655
 10. Software Architecture: A Comprehensive Framework and Guide for Practitioners, Oliver Vogel, Ingo Arnold, Arif Chughtai, Timo Kehrer, Springer Science & Business Media, 2011, ISBN: 9783642197369

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Piotr Witczak (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 11:53)