SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Application testing and development - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Application testing and development
Kod przedmiotu 06.0--INFP-TiRA-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Michał Doligalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To familiarize students with modern testing and application development techniques.

Formation of rules required recommended tests and acquisition of skills to test automation.

Planning and implementation of tests.

Wymagania wstępne

Java and Web technologies

Industrial IT project management

Zakres tematyczny

Basic principles of program testing, testing places in computer engineering and software engineering. The role of testing in the development of information systems. Source code inspection and test case creation. Testing individual application modules, integration testing. Functional testing, system, acceptance and installation. Testing non-functional attributes, structural testing. Extreme tests. Testing internet applications. Continuous Integration. Test automation, including test automation tools. The role of testing in agile methodologies, systems development using agile methodologies.

Metody kształcenia

Lecture: conventional and multimedia lecture.

Laboratory: laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - The condition of getting credit is obtaining a positive grade from the written test.

Laboratory - the condition for passing is obtaining positive grades from all laboratory exercises, planned to be implemented under the laboratory program (80%) and activity in the classroom (20%).

Components of the final grade = lecture: 50% + laboratory: 50%

Literatura podstawowa

  1. How Google Tests Software, James A. Whittaker, Jason Arbon, Jeff Carollo, Addison-Wesley Professional, 2012

  2. The Digital Quality Handbook: Guide for Achieving Continuous Quality in a DevOps   Reality, Eran Kinsbruner, 2017

  3. Test Automation in the Real World: Practical Lessons for Automated Testing 
    by Greg Paskal  

  4. Testing of Digital Systems,  N. K. Jha (Author), S. Gupta (Author), Cambridge University Press, 2003

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Michał Doligalski (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 10:33)