SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru I - Dzieje dyktatur od starożytności do czasów współczesnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru I - Dzieje dyktatur od starożytności do czasów współczesnych
Kod przedmiotu 10.0-WX-AdP-PWIDD- 20
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawową faktografią dotyczącą najważniejszych dyktatorów w dziejach Europy. Wykazanie, że historia dyktatur jest dosyć obszerna a ta forma sprawowania władzy ulegała często przekształceniom. Uświadomienie studentom, iż dyktatury są zjawiskiem patologicznym w życiu politycznym.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1. Dzieje dyktatur w starożytnym Rzymie.

2. Dyktatury w średniowieczu i w czasach nowożytnych.

3. Dyktatury w XVIII i XIX wieku.

4. Dyktatury totalitarne w Europie w XX wieku.

Metody kształcenia

Wykład klasyczny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny.

Literatura podstawowa

1. J. Wolski, Historia powszechna. Starożytność, warszawa 2002 (wybrane zagadnienia)

2. T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, warszawa 2002 (wybrane zagadnienia)

3. E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2000 (wybrane zagadnienia)

Literatura uzupełniająca

1. H. Zins, Historia Anglii, Wrocław 2001 (wybrane zagadnienia)

2. J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 1999 (wybrane zagadnienia)

3. J. Krasuski, Historia Niemiec, Wrocław 2004 (wybrane zagadnienia)

4. J. Barron, KGB, Warszawa 1991

5. M. Mikeln, Stalin, Warszawa 1990

6. J. W. Borejsza, Mussolini był pierwszy..., Warszawa 1989

7. A. Bachoud, Franco, Warszawa 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Andrzej Tatara (ostatnia modyfikacja: 30-04-2020 12:46)