SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru II - O torturach i karaniu, rozważania z historii prawa sądowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru II - O torturach i karaniu, rozważania z historii prawa sądowego
Kod przedmiotu 10.0-WX-AdP-PWIITKR- 20
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bernadetta Nitschke -Szram, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wykształcenie u słuchaczy zdolności analizy wydarzeń i procesów historycznych w kontekście ewolucji prawa.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1. caharker prawa i wymiaru sprawiedliwości w starożytności; 2. Demokracja i prawo - europejskie dziedzictwo; 3. Tradycje prawne Indii i Chin; 4. Instytucja kata - zadania, przeobrażenia, znaczenie; 5. Historyczna ewolucja kar cielesnych; 6. uwięzienie, jako podstawowy wyznacznik nowoczesnego - europejskiego, systemu karnego; 7. Tortury, jako część procesu sądowego; 8. Ewolucja znaczenia i form kary śmierci; 9. Zbrodnie wojenne oraz czystki etniczne i ich znaczenie; 10. Wycieczka do Muzeum Ziemi Lubuskiej połączona ze zwiedzaniem ekspozycji narzędzi tortur.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny w połączeniu z prezentacją oraz materiałami audiowizualnymi.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach.

Literatura podstawowa

1. kellaway J., Historia tortur i egzekucji. od wczesnych cywilizacji przez średniowiecze po współczesność, Warszawa 2000.

2. Lyons L., Historia kar cielesnych, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

1.1. Andrzejczak j., Spowiedź polskiego kata, Frampol 2018.

2. Jurga R.M., Machiny do tortur. kat, narzędzia, egzekucje, Czerwonak 2014.

3. Milewski S., sekrety starych więzień, Warszawa 1985.

4. Siuta J., Wójcikiewicz J., Hipnoza kryminalna, Kraków 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Andrzej Tatara (ostatnia modyfikacja: 30-04-2020 12:49)