SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru II - Zasady naczelne Konstytucji RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru II - Zasady naczelne Konstytucji RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-PWIIZN- 20
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Chodorowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów z  konstytucyjnymi zasadami naczelnymi i ich wykładnią, przede wszystkim w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz ich konkretyzację w ustawodawstwie i doktrynie.

Wymagania wstępne

Znajomość prawa konstytucyjnego

Zakres tematyczny

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Pojęcie zasad naczelnych Konstytucji RP

3. Rodzaje i skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 

4.Wykładnia wybranych zasad  naczelnych w  orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego:

  • zasada demokratycznego państwa prawnego,
  • zasada suwerenności Narodu,  
  • zasada legalizmu,  
  • zasada konstytucjonalizmu,  
  • zasada trójpodziału władzy,  zasada niezależności władzy sądowniczej oraz niezawisłości sędziowskiej, 
  • zasada społeczeństwa obywatelskiego,
  • zasada społecznej gospodarki rynkowej,   
  • zasada  autonomii związków wyznaniowych,
  • zasada godności człowieka.

 

 

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, konwersatoryjny i problemowy w połączeniu z prezentacją oraz materiałami audiowizualnymi. Przygotowanie prac pisemnych (fakultatywnie).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny.

Obecność na zajęciach, praca pisemna

Literatura podstawowa

B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.Komentarz, Warszawa 2012

L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz tom I, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca

M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016.

L. Bosek, M. Wild, Kontrola konstytucyjności prawa. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, Warszawa 2014.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Andrzej Tatara (ostatnia modyfikacja: 30-04-2020 12:50)