SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru II - Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa za szkody wyrządzone przez zwierzęta - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru II - Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa za szkody wyrządzone przez zwierzęta
Kod przedmiotu 10.0-WX-AdP-PWIIOD- 20
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Julia Gierałtowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ustawami o ochronie zwierząt, o ochronie przyrody i prawa łowieckiego, a także wybranymi przepisami kodeksu cywilnego i postępowania cywilnego oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w prezentowanym temacie. 

Studenci wiedzą, że zwierzęta są szczególnym przedmiotem obrotu prawa cywilnego oraz jak istotna jest ochrona dobrostanu zwierząt. Studenci rozróżniają pojęcie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej w prawie cywilnym, pojęcie szkody i pojęcie winy. Studenci znają podstawy prawne odpowiedzialności deliktowej za zwierzęta domowe, zwierzęta gospodarskie i zwierzęta wolno żyjące (dzikie). Studenci samodzielnie potrafią napisać i zinterpretować umowę sprzedaży zwierząt, umowę dzierżawy zwierząt, umowę o pensjonat zwierząt. Studenci rozumieją zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez zwierzęta oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego.

Wymagania wstępne

Podstawy prawa cywilnego i postępowania cywilnego. 

Zakres tematyczny

Ustawa z dnia 21.08.1997 roku o ochronie zwierząt, ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, ustawa z dnia 13.10.1995 roku prawo łowieckie, wybrane przepisy kodeksu cywilnego i postępowania cywilnego, orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. 

Zwierze jako przedmiot obrotu prawa cywilnego, ochrona dobrostanu zwierząt, pojęcie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej w prawie cywilnym, pojęcie szkody, pojęcie winy, odpowiedzialność deliktowa za zwierzęta domowe, zwierzęta gospodarskie i zwierzęta wolno żyjące (dzikie), umowa sprzedaży zwierząt, umowa dzierżawy zwierząt, umowa o pensjonat zwierząt, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez zwierzęta, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy, analiza źródeł, rozwiązywanie zagadnień i kazusów prawnych, prace pisemne i ich prezentacja, dyskusja o zagadnieniach, kolokwia sprawdzające wiedzę, 

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca pisemna w trakcie semestru (prezentacja), kolokwium na koniec semestru z całości materiału.

Literatura podstawowa

1. T. Mróz, red.,  Zobowiązania, wydanie 3, rok 2019, 

2. P. Czechowski, Prawo rolne, wydanie 5, 2019 rok

Literatura uzupełniająca

1. . E. Gniewek, red. Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Wydani 9, 2019 rok,

2. . K. Osajda, Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Wydani 25, 2020 rok, 

3. W. Radecki Komentarz do ustawy o ochronie zwierząt, Warszawa 2015,

4.  W. Radecki, D. Danecka, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, 2018 rok,

5. . W. Radecki, D. Danecka, Prawo łowieckie. Komentarz, Wydanie 6, 2020 rok, 

 

Uwagi

 

 


Zmodyfikowane przez mgr Andrzej Tatara (ostatnia modyfikacja: 30-04-2020 12:52)