SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mathematics for naturalists - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mathematics for naturalists
Kod przedmiotu 11.1-WA-OS2P-Mat-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Bartnicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Presentation the basic methods of linear algebra and analysis. Supporting students with the basic mathematical tools essential to formulating and solving typical problems related to describing the natural phenomenons.

Wymagania wstępne

Ability of mathematics on the socondary school level

Zakres tematyczny

LECTURE

 • Complex numbers, complex plane. Cannonical and polar forms. Basic operations.  (2h)
 • Operations on matrices. Determinant and inverse matrix. (1h)
 • Systems of linear equations.  Cramer's formula. (1h)
 • Gauss elimination method. (1h)
 • Numerical seqences. Limits of seqences. Basic theorems. (2h)
 • Limits of functions. Definition and theorems. (1h)
 • Continuity of functions. Theorems on continuous functions. (1h)
 • Derivative of function. Definition and basic theorems (2h)
 • Indefinite integral. Definition and properties.  (2h)
 • Methods of integration. Definite integral. (2h)

EXERCISES

 • Basic operations on complex numbers. Cannonical and polar forms (2h)
 • Operations on matrices. Finding determinant and inverse matrix. (1h)
 • Systems of linear equations.  Applying Cramer's formula. (1h)
 • Applying Gauss elimination method to slolving systems of linear equations. (1h)
 • Numerical seqences. Limits of seqences. Basic theorems. (2h)
 • Limits of functions. Applying the theorems to finding limits of functions. (1h)
 • Continuity of functions. Applying theorems on continuous functions. (1h)
 • Derivative of function. Evaluating derivatives. (2h)
 • Indefinite integral. Evaluating indefinite integrals.  (2h)
 • Calculating definite integral. (1h)
 • colloquium (1h)

Metody kształcenia

Lecture: traditional,presentation

Exercises: solving typical problems illustrative subject of the lecure.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Final grade: Arithmetic mean of grades of the final test (lecture) and the coloqium (exercises). (both must be positive)

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

 1. Calculus with Analitic Geometry, Earl W. Swokowski, PWS Publishers, 1983
 2. Mathematical Methods for Scientists and Engineers, Donald A. McQuarrie, University Science Books, 2003.

Literatura uzupełniająca

1. Introductory Algebra, Wayne A. Strand, PWS Publishers, 1987

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 26-05-2020 08:45)