SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Intellectual Property Protection - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Intellectual Property Protection
Kod przedmiotu 10.3-WB-OS2P-OWI-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Justyna Mazurek-Popczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to provide theoretical and practical knowledge in the field of regulation of intellectual property, with particular emphasis on the field of natural science.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

The genesis of regulation of intellectual property. Subject of copyright. National and European legal regulations, World Intellectual Property Organization. Industrial property; inventions and utility models, trademarks, industrial designs, trade secrets, geographic indications of source. Patents; International patents; European Patent Organisation; owner of the patent; patents application procedures.  Inventions and patents in natural science, exclusions from protection, examples of the application documentation in biology patents. Copyright- definition, application and legal basis; owner of copyright;  transfer of the copyright; infringement of copyright; how to use the copyrights.

Metody kształcenia

Lecture in the form of powerpoint presentations.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Preparing the presentation on selected aspets of intellectual property protection.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1. WIPO intellectual property handbook. 2008. WIPO PUBLICATION No. 489 (E) ISBN 978-92-805-1291-5

2 Pyrża A.: Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym. Wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008

3. Konrdrat M., Dreszer-Lichańska H.: Własność przemysłowa w Unii Europejskiej. Znaki towarowe, patenty, SPC, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne - poradnik. Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2004

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 13-05-2020 23:22)