SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Civilization Risks and Sustainable Development - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Civilization Risks and Sustainable Development
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-ZagrCyw-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład/Zdalne 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Introduction to ecology, with environmental, economic, sociological, religious, civilizational and energy aspects.

Wymagania wstępne

Basic knowledge of biology, chemistry, mathematics, physics, economy, sociology.

 

Zakres tematyczny

The subject given to students in the form of a lecture remarks the threats brought by contemporary civilization. It focuses mainly on threats of environment, natural resources, biodiversity, but also signals the most important problems with the economic, cultural and human dimensions.
As an exercise, the evaluation of self-gained knowledge is executed; it concerns the understanding of the interrelations among the processes shaping the human-environment relations.
Exercises are conducted as discussion meetings, moderated by the teacher.

 

Metody kształcenia

Teaching - as lectures,
Exercises - as discussion panels

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Written exam, final test.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 -
Łącznie 90 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 13-05-2020 23:22)