SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Information technology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Information technology
Kod przedmiotu 11.3-WB-OS2P-Infor-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Artur Wandycz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 20 1,33 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Improving computer-related skills. Prepare students to function effectively (e.g.) in an office environment, laboratories equipped with computers.

Wymagania wstępne

None

Zakres tematyczny

The basic computer tasks - using email, finding and downloading information from the web, downloading files from the Internet, data security.

Microsoft Word - work with a documents in text editor, fine-tuning text; layout of the pages; editing and formatting tools; lists; tables; inserting objects; the use of styles.

Microsoft PowerPoint - preparing materials and multimedia presentations.

Microsoft Excel - entering and editing data; calculations in the spreadsheet; analyzing and presenting data; formatting a sheet; creating charts.

Metody kształcenia

Demonstration, practical classes.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Positive grades from all tasks and laboratory exercises.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1. Tyson H.: Word 2010 Bible. Wiley. Indianapolis 2010.

2. Walkenbach J.: Excel 2010 Bible. Wiley. Indianapolis 2010.

3. Wempen F.: PowerPoint 2010 Bible. Wiley. Indianapolis 2010.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 26-05-2020 08:46)