SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biophysics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biophysics
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-Biofiz-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Anna Timoszyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of education is the acquisition by the students ability to link theoretical knowledge with practical scills in the description of phenomena occurring in nature.

 

Wymagania wstępne

Basic knowledge in the field of biology, chemistry, physics and mathematics provided by the program of studies of Environmental Protection.

 

Zakres tematyczny

Lecture: Biothermodynamics; termokinetics and thermoregulation of warm-blooded organisms; introduction to cell biophysics; lipid biophysics; biophysics of biological membranes and model biological membranes; introduction to tissue biophysics; biophysics of nervous and muscular tissue; photosynthesis and eye photoreception; biophysics of the sense of hearing; the effect of non-ionizing radiation on the living organism; the influence of ionizing radiation on the living organism; environmental pollution with various types of waves, eg electromagnetic smog, and human impact.


Laboratories: Biothermodynamics, thermokinetics and thermoregulation of warm-blooded organisms; issues covering basic values related to the construction of matter and impact
external factors (temperature, pressure, humidity) on the properties of matter; vibrating motion and mechanical waves; electromagnetic waves.

Metody kształcenia

lecture - multimedia presentation

laboratory - practical

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: exam - closed test with thresholds. The condition for passing the exam is to receive a minimum of 50% of correct answers.

Laboratory: the condition for passing is the theoretical preparation for the experiments, performing 14 experiments provided for in the laboratory program and performing a report on each of them, in accordance with the teacher's recommendations. reports they include the purpose of the experiment, a description of the experiment carried out, calculations based on the results obtained, analysis of the results and plotting of the graphs

To get a satisfactory grade it is necessary to obtain an average of all grades from theory and all grades from reports at 3.0.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 70 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 55 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

[1] Red. Jaroszyk F.: Biofizyka – podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa, 2001.
[2] Red. Terlecki J.: Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki – podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa, 1999.
[3] Red. Hendrich A. i Michalak K.: Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki – skrypt dla studentów medycyny, Wydawnictwo AM we Wrocławiu, Wrocław, 2005.
[4] Red. Trębacz K.: Ćwiczenia z biofizyki dla studentów biologii i biotechnologii UMCS w Lublinie, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2002.

Literatura uzupełniająca

[1] Red. Jóźwiak Z. i Bartosz G.: Biofizyka – wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami, PWN, Warszawa, 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Timoszyk (ostatnia modyfikacja: 14-05-2020 10:30)