SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geology and geomorphology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geology and geomorphology
Kod przedmiotu 07.3-WB-OS2P-Geol_Geom-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To familiarize students with the basics of geology and geomorfology.

Wymagania wstępne

Formal: none. Informal: knowledge of geography and physics in high school.

Zakres tematyczny

The program of lectures: Place of earth sciences in the natural sciences. The history of the Universe. The geological structure of the Earth. Age of the Earth and the age of the rocks. Endogenous processes: magmatism, metamorphism, earthquakes, tectonics, movements górotwórcze, geotectonics global. Exogenous processes: weathering, geological activity of rivers, oceans, glaciers and wind. Applied geology: hydrogeology, geophysics, geological engineering and geology raw. The share of geological processes in shaping the face of the earth and environmental engineering. Laboratory program: The physical characteristics of minerals. Recognition of minerals. Recognition of igneous, sedimentary and metamorphic. The use of minerals and rocks in the economy.

Metody kształcenia

Lecture: Informative multimedial presentation. Practicals: laboratory training

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The basis for the completion of the laboratory are: attendance at all classes, systematic preparation for classes, positive credit colloquia. The final evaluation of the laboratory is the arithmetic mean of the marks obtained in the two tests; - identifying minerals and rocks. Recognition of minerals. Each student receives three minerals to identify. For each of them should include: name, chemical formula, density, hardness, fracture, cleavage, crack, color, luster, reactivity, presence in Poland and in the world and uses. For which a student may receive 11 pts. The basis for the completion of the lecture are the positive results of the checks carried messages as agreed with the teacher at the beginning of lectures (final test, test, oral response).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

  • Kołodziejczyk U., Kraiński A., Rozpoznawanie minerałów, skał i budowy geologicznej. Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008
  • Kołodziejczyk U., Kraiński A., Zarys geologii. Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2003
  • Gormaz G.G., Casanova J.J., Atlas mineralogii. Wyd. Wiedza i Życie, Warszawa 1992

Literatura uzupełniająca

  • Mizerski W., Geologia dynamiczna Wyd. Nauk. PWN 2006
  • Koreleski K., Podstawy nauk o Ziemi. Wyd. AR, Kraków 2004
  • Van Andel T.H., Nowe spojrzenie na starą planetę – zmienne oblicze Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 26-05-2020 08:37)