SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Soil Science - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Soil Science
Kod przedmiotu 07.4-WB-OS2P-Glebozn-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Leszek Jerzak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Introducing students to the basics of soil science - soil origins, properties and classification; the inclusion of soil as a place of life of plants and an element of the natural environment; determination of the impact of physical, chemical and physical-chemical properties of soils on their fertility, including the possibilities of regulation; familiarization with the causes and forms of soil degradation.

Wymagania wstępne

Formal: credit of subjects: Biology and ecology, General chemistry, Fundamentals of earth sciences; Informal: Knowledge in biology and chemistry from previous semesters and geography at the high school level.

Zakres tematyczny

Lecture program: Basic concepts of soil science. Soil and its functions. Soil-forming factors. Soil-forming processes. Three-phase soil system. Physical, chemical and physico-chemical properties of soils. Genetic systematics of Polish soils in comparison to other classification systems. Polish soil usage classifications. Soil degradation - types and effects. Methods of preventing environmental degradation. Laboratory exercise program: Description of the soil profile. Collection of soil samples. Basic methods for field determination of soil material. Preparation of soil extracts. Determination of basic physico-chemical parameters of soils - pH, hydrolytic acidity, sum of alkaline cations, organic carbon content, granulometric composition, salinity. Colorimetry in soil analysis. Flame photometry in soil analysis. Reading soil maps. Soil condition assessment based on the results of laboratory analyzes.

Metody kształcenia

Methods of giving: information lecture using multimedia techniques; problem-based lecture methods seeking: problem: stock exchange of ideas in the assessment of causes and effects of chemical, physical and biological phenomena occurring in soils and degradation phenomena; situational: analyzing real soil and terrain situations by groups of students; Practice-practical: laboratory, observation and measurement in the field, an example study

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Test

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska H., Prusinkiewicz Z.: Badania ekologiczno- gleboznawcze, Wyd. Nauk.,PWN Warszawa 2005

Karczewska A.: Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wyd. UPW, Wrocław 2008

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 26-05-2020 08:56)