SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biochemistry - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biochemistry
Kod przedmiotu 13.6-WB-OS2P-B-ch-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Aleksander Sikorski
  • dr Dżamila Bogusławska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 35 2,33 - - Egzamin
Laboratorium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Getting to know and understand the chemical basis of the structure and function of the body.

Wymagania wstępne

The basic knowledge of inorganic and organic chemistry and biophysics.

Zakres tematyczny

Lecture Biochemistry - clarifying concepts and content. Amino acids and proteins. Peptide bond. Proteins - structure, classification, and the complexity of the structural and functional diversity. The parameters characterizing the properties of the proteins. Enzymes - basic functions. Enzyme inhibitors. Nucleic acids - structure, diversity, function, biosynthesis. The genetic code. Biosynthesis of proteins. Sugars - structure and function in the body. Lipids - complexity and classification, biosynthesis and catabolism of certain lipids. Vitamins - the characteristics and distribution of vitamins. Metabolism of basic concepts. Anabolic and catabolic processes. Coupled reactions. Glycolysis. Krebs cycle. Photosynthesis. Oxidative phosphorylation. Inputs of nitrogen to the biosphere. Chromatographic techniques. Electrophoresis. Basics of spectrophotometry.

Laboratory To acquaint students with the research apparatus used in the biochemical laboratory. Service, maintenance. Discussion of principles regarding the preparation of biochemical reagents. Biochemical calculations. Qualitative and quantitative analysis of carbohydrates. Identification of unknown sugar. Qualitative and quantitative analysis of specific fats. The reaction of saponification of specific fats. Fat numbers. Preparation and analysis of lecithin from egg yolks. Qualitative and quantitative analysis of vitamins. Characteristic reactions of amino acids. Reactions characteristic for selected amino acids. Identification of an unknown amino acid. Quality analysis of proteins. Protein properties in solution. Sacking of egg protein (separation of albumin from globulins). Protein denaturation. Quantitative analysis of proteins. Spectrophotometric analysis. Enzymatic reaction. Inhibitors and activators. Determination of activity and detection of selected enzymes. Acid hydrolysis of nucleic acids. DNA and RNA isolation. Quality analysis of nucleic acids. Pentose detection. Detection of purine and pyrimidine bases. Detection of orthophosphoric acid (V). DNA electrophoresis in agarose gel. Quantitative analysis of nucleic acids. Determination of purity of nucleic acid preparations.

Metody kształcenia

Lecture: giving method - lecture in the form of a multimedia presentation in the classroom;

Laboratory: giving method: discussion on the application of analytical methods; Practical method: lab exercises with the use of selected: biochemical methods, methods for documenting the results and bioinformatics programs.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

LECTURE: provided credit is to get positive results from  written examination test. Least 50% of scored points are required to get the pass mark credit.

LABORATORY: provided credit is class attendance and getting positive results of the tests (a positive mark above 50% of scored points), and credit of all written reports from performed laboratory experiments. The final mark consists of the average sum of all of the passed partial marks.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 92 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 83 -
Łącznie 175 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 4 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 7 -

Literatura podstawowa

1.      Berg, J.M, Tymoczko, J.L. , Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005, wydanie IV zmienione.

2.      Berg, J.M, Tymoczko, J.L. , Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, wydanie VI zmienione.

Literatura uzupełniająca

1.  P. Kafarski & B. Lejczak, Chemia bioorganiczna, PWN, Warszawa, 1994.

2.  J. Staniec, A. Bojarska Ćwiczenia z biochemii dla studentów biologii, Wydaw. Naukowe AP, Kraków, 2001

3.  L. Kłyszejko-Stefanowicz Ćwiczenia z biochemii, PWN, Warszawa, 2018.

4.  A. Zgirski, R. Gondko  Obliczenia biochemiczne , PWN, Warszawa, 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 26-05-2020 08:48)