SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Microbiology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Microbiology
Kod przedmiotu 13.4-WB-OS2P-Mikrob-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Michał Stosik
  • dr Sylwia Andrzejczak-Grządko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Acquire by the student the theoretical and practical knowledge, resulting in the student should describe: biological and physiological functions of bacteria and fungi; metabolic processes and their regulation in these organisms; possibilities of using biological potential of bacteria and fungi in biotechnology; biological properties and regulatory functions of viruses. As part of the laboratory classes students should know the basic principles of safe work in the biological laboratory, master the techniques of microbial breeding and principles of microbiological diagnostics.

Wymagania wstępne

Knowledge of basic biology / microbiology, chemistry, biochemistry at secondary level.

Zakres tematyczny

Lecture: Place of microorganisms in the world of living organisms. Structure and function of the bacterial cell. Metabolic processes of bacteria and mechanisms of their regulation. Genetics of bacteria. Bacteria in the environment. Microbial associations with other microorganisms. Viruses and their biological properties. Fungi and their biological properties. Pathogenic microorganisms for plants, animals and humans.

Laboratory classes: Microscopic observations. Size and shape of microorganisms. Gram stain. Complex staining - structural elements of bacteria. Decontamination. Microbiological growth media. Culturing techniques. Isolation of bacteria - pure cultures. Quantification and enumeration of bacteria. Testing sensitivity to antimicrobial substances. Diagnostic tests.

Metody kształcenia

- feeding method (lecture in the form of multimedia presentation),

- practical (laboratory exercises using classical and molecular techniques used in microbiological studies)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - final exam, which the student is admitted on the basis of the prior pass of the laboratory classes. Exam: I term - written form - 50 question test, further deadlines – oral. Exam time - 90 min. Rating - satisfactory - over 60% of all points.

Laboratory - knowledge tests (closed and open) - positive score over 60% of points obtained and practical skills test. Final score is the arithmetic mean of the partial scores.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 92 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 58 -
Łącznie 150 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

1. Basic Practical Microbiology. Society for General Microbiology 2006

2. Essential Microbiology. S. Hogg. John Wiley & Sons Ltd. 2005

3. Medical microbiology. P. Murray, K. Rosenthal, M. Pfaller. Elsevier. 2016

4. Textbook of microbiology. C.K.J. Paniker. Orient Longman. 2005

5. Laboratory Manual and Workbook in Microbiology. J. A. Morello, P. A. Granato, H. E. Mizer. The McGraw−Hill Companies, 2003

Literatura uzupełniająca

1. Microbiology. M. Sattley, M.T. Madigan. John Wiley & Sons, Ltd. 2015

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Sylwia Andrzejczak-Grządko (ostatnia modyfikacja: 14-05-2020 09:17)