SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Methodology of Natural Science - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Methodology of Natural Science
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-Metod.-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

General knowledge about most important issues in the methodology of natural science.

Wymagania wstępne

None.

Zakres tematyczny

1) Inductive and deductive reasoning. 2) Modes of explanation, laws of nature/laws of science. 3) The role of empirical data and logic in science. 4) The role of extra logical and empirical factors in science (philosophical, psychological, cultural, etc.). 5) The criteria of demarcation. 6) Science and naturalism (methodological and ontological). 6) The role of naturalism in biology, cosmology and mind sciences. 7) Science in the perspective of history and philosophy - the origin of Universe, the origin of species,  dissociative disorder, Near-death experiences. 8) Truth and rationality in science. 9) Science and society, religion, gender, etc. 10) Levels of analysis in science.

Metody kształcenia

Lecture, and discussion. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Attendance, discussion, and paper.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Ariew R., Pierre Duhem, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2011.

Brooke J.H, Science and Religion: Some Historical Perspectives (whatever ed.).

Bull D.L., et al., Exorcism revisited: positive outcomes with dissociative identity disorder, Journal of Psychology and Theology 1998, Vol. 26, No. 2, 188-196.

Bylica P., Levels of Analysis in Philosophy, Religion, and Science, Zygon: Journal of Religion and Science, vol. 50, no. 2 (June 2015), p. 304-328.

Feyerabend P., Against Method, (whatever ed.).

Holton G., Science and Anti-Science, (whatever ed.).

Kuhn T.S., The Structure of Scientific Revolution, (whatever ed.).

Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press 1978.

Lommel P., et al., Near-death experience in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands, Lancet 2001, Volume 358, No. 9298, 15 December 2001, s. 2039–2045.

Popper K.R., Logic of Scientific Discovery, (whatever ed.).

 

 

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 13-05-2020 23:22)