SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Field course in plant and animal - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Field course in plant and animal
Kod przedmiotu 13.1-WB-OS2P-Ćw_teren.-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Roland
  • dr Jan Cichocki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to gain knowledge about basic methods collecting plant and animal material in the field, techniques of fixing and maintaining the material, methods of collecting and recording the collected material. During the course students will acquire the skills to use field testing equipment, improve the skills of recognition of plants and animals with the help of the keys. Student improves the skills of critical analysis, interpretation and description of the results of their research. During the exercises, the student improves the ability to work in the team.

Wymagania wstępne

Basic knowledge of botany, zoology of invertebrates and vertebrates 

Zakres tematyczny

1. Basic methods of collecting plant and animal material in the field,

2. Techniques for fixing and maintaining the material,

3. Collection and recording of acquired material.

4. Marking of plants and animals with the help of keys.

5. Knowing selected species of plants and animals.

Metody kształcenia

Practical (field and laboratory exercises), lecture

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Participation in classes. Identification of specimens in the field and laboratory (knowledge of particular groups at the level of the order, and in the case of characteristic taxons the ability to assign to the species). You must correctly identify at least 75% of the specimens. Results described in the report. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1.      Falniowski A. 2007. Techniki zbioru, utrwalania i konserwacji zwierząt. WUW, Warszawa

2.      Rybak J., 2000. Bezkręgowe zwierzęta słodkowodne. PWN, Warszawa

3.      Klucze do oznaczania roślin i zwierząt,

4.      Atlasy do rozpoznawania roślin i zwierząt

5.      Jura Cz., 2001. Bezkręgowce. PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 26-05-2020 10:47)