SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

NGOs in Environmental Protection - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu NGOs in Environmental Protection
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-NGO-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Olaf Ciebiera
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To familiarize students with social activities of NGOs

Wymagania wstępne

None

Zakres tematyczny

Discussion of forms of social activity. And unchecked baggage of social activities. Principles of organizational foundations and associations. Examples of activities of civil society organizations in environmental protection

Metody kształcenia

Lecture and presentations of students

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

A lecture - pass exam with a positive mark. The classes - credit of the individual classes;a credit test.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

  • I Kordulska. Before you enter the tree. Legal Guide environmentalists. Library
  • Warriors of the rainbow. Greenpeace history. Library
  • Common Way - a common goal. Operation of consensus and non-violence (collective work), Library

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 13-05-2020 23:22)