SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diploma Seminar - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diploma Seminar
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-Dip.Sem-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to deepen knowledge of research methodology and the use of advanced research techniques and tools to solve professional problems. The student deepens the ability to present a research problem using various means of communication and the ability to prepare research work in writing. Extends knowledge of intellectual property law and the safe and responsible organization of the working environment.

Wymagania wstępne

Environmental protection knovledge 

Zakres tematyczny

 

Characteristics, criteria and scope of the diploma thesis. Methodology of scientific work - selected issues from the area of ​​research specialization. Critical assessment in the use of various sources of information. The classic layout of scientific work. Intellectual property law - selected sections. Safety, hygiene at work and ergonomics - selected sections. Students prepare teams on a given topic in teams. Presentation of research results and discussion under the guidance of the head of specialization. At the seminar, each student presents the current status of the diploma thesis.

Metody kształcenia

 

Active participation in the discussion. Presenting partial results of the thesis.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z przygotowanych prac na poszczególne seminaria.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

Literatura polsko- i anglojęzyczna dotycząca danej pracy dyplomowej

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 26-05-2020 10:42)