SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

OS2a - Reptiles of Poland - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu OS2a - Reptiles of Poland
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-G.Pol.1-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Familiarizing students with reptiles who are settling in the territory of Poland, with threats to this group of animals and issues related to their protection.

Wymagania wstępne

Knowledge of biology and ecology at secondary level.

Zakres tematyczny

Lectures

Characteristics of all modern reptile species inhabiting the territory of Poland.

Discussion of species of uncertain status and aliens in the fauna of Poland.

Discussion on the causes of disappearance of domestic reptile populations.

Description of methods of passive and active reptile protection (overpasses, viaducts, flyovers, underpasses, warning signs, habitat maintenance, predatory behavior, creation of microbiological substitutes, formation of prisms relevant for ovine reptiles, etc.).

Presentation of issues related to major threats to the introduction of alien species.

To familiarize students with the rules of handling venomous species and how to deal with bites.

 

Laboratory classes

Recognition of all Polish reptile species.

Recognition of alien species.

Proceedings with potentially dangerous species.

Metody kształcenia

Feeding methods:

Information lectures combined with multimedia presentations

Problem methods:

problem solving combined with discussion

Practical methods:

independent laboratory work. Collection and identification of biological material.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratory: the condition of credit is to obtain positive assessments from the exercises to be performed within the laboratory program.

Exercise: The condition of credit is to obtain positive assessments to be implemented within the program. Participation in field activities.

Examination: written, test with score thresholds. A minimum of 60% of the total prize pool is required to obtain a positive test score.

Ratings: 5 (bdb) - over 85%; 4 (db) - 75-84%, 3 (available) - 60-74%, 2 (ndst) - less than 60%.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

  1. Berger L.: Fauna słodkowodna Polski. Gady i płazy. Reptilia et Amphibia. Wyd. Nauk. PWN Warszawa-Poznań 1975.
  2. Berger L.: Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Poznań, 2000.
  3. Głowaciński Z., Sura P. (red.): Atlas płazów i gadów Polski. Status – Rozmieszczenie – Ochrona. Bibl. Monit. Środ., Warszawa-Kraków 2018.
  4. Juszczyk W.: Płazy i gady krajowe. Cz. 1-3 (wyd. 2 zmienione). Państwowe Wyd. Nauk., Warszawa 1987

 

  1.  

Literatura uzupełniająca

  1. Blab J., Vogel H.: Płazy i gady Europy Środkowej. Wyd. Multico, Warszawa 2005.
  2. Najbar B.: Płazy i gady Polski. Wyd. Wyższa Szkoła Inż., Zielona Góra 1995.
  3. Najbar B., Borczyk B. Zaskroniec zwyczajny. Biologia i ochrona. Wyd. Uniw. Zielonogórski, Zielona Góra 2012.
  4. Najbar B., Szuszkiewicz E., Najbar A. 2015. Żmija zygzakowata. Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego. 187 s.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-05-2020 12:42)