SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

OS12a - Ecology of the red-backed shrike - masked sparrow that looks like a small predator - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu OS12a - Ecology of the red-backed shrike - masked sparrow that looks like a small predator
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-rekol.gąs.-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Federico Morelli
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Understanding the survival strategy of the selected bird species using predation as a way of acquiring food and its life strategy adapted to the environment. This bird breeds in most of Europe and W Asia. Winters in tropical Africa. The bird is listed as a "least concern" (LC) species on a global scale. Some parts of its range have seen a steep decline in numbers. Locally its status can be less secure.

Wymagania wstępne

High school level - biology.

Zakres tematyczny

Strategies of survival in birds. The ecology of the shrike. Examples of the behavior of the shrike.

Metody kształcenia

Lectures

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Test. Project.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Odum E. Ekologia ogólna. PWN, Warszawa.

Sokołowski J. Ptaki ziem polskich. PWN, Warszawa.

"Predator exaptations and defensive adaptations in evolutionary balance: No defence is perfect". Evolutionary Ecology. SpringerLink. 6: 527–536. Retrieved 2012-09-08.

Literatura uzupełniająca

Yosef, R. (1996). Loggerhead Shrike (Lanius ludovicianus), version 2.0. In The Birds of North America (A. F. Poole and F. B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 13-05-2020 23:22)