SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

OS14a - Phytoindication - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu OS14a - Phytoindication
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-fotoind-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Dmytro Iakushenko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Еhe aim of the course is to acquire theoretical knowledge on indicative features of various groups of organisms (vascular plants, mosses, algae, lichens). The student will be familiar with the basic methods of phytoindication and their principles; could recognize the main indicator species of Polish flora; identify the main types of environmental indicators; is able to use the appropriate scale and indices in scientific research and monitoring.

Wymagania wstępne

Basic knowledge on general ecology and botany.

Zakres tematyczny

General concepts on phytoindication. Indicator species. Indicator values. Scales. Lichens as bioindicators. Algae. Bryophytes. Vascular plants.

Metody kształcenia

LECTURE - feeding method: in the form of a multimedia presentation.

LABORATORIES - practical: laboratory training using plant materials

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The credit is given basing on the positive results of the written test (consists of 20 open and closed questions; the positive result is based on a positive evaluation of a minimum 60% of the questions), and positive evaluation of the multimedia presentation on given topic. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 -
Łącznie 55 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1. Zimny H. 2006. Ekologiczna ocena stanu środowiska: bioindykacja i biomonitoring. ARW Grzegorczyk, Warszawa.

2. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Kóżański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera, Kraków.

3. Roo-Zielińska E. 2004. Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod. Prace geograficzne, 199. IGiPZ PAN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Wysocki C., Sikorski P. 2002. Fitosocjologia stosowana. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

2. Falińska K. 2004. Ekologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 13-05-2020 23:22)