SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Plant Biology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Plant Biology
Kod przedmiotu 13.1-WB-EPP-B.Roś-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Beata Gabryś
  • dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to provide knowledge on plants vegetative and reproductive anatomy, growth and development, the diversity of life forms and the principles of biological classification. The student should learn to determine and characterize basic taxa of Protista, Fungi and Plants and get acquainted with the diversity of Polish flora. Moreover, the student should learn the basics of plant physiology and classification of life and ecological forms of plants. During laboratory training, student should learn the basic rules of safety in a biological laboratory, the basic microscopic techniques and preparation of microscopic slides. Student should analyze the permanent and self-prepared slides and make biological drawings.

Wymagania wstępne

Basic knowledge on biology as described in a high school minimum program.

Zakres tematyczny

LECTURES: The properties and environment of life. Vegetative and reproductive anatomy. Plant growth and development. Floral development and reproductive physiology. Plants, water and mineral nutrition. Reproductive ecology. Interactions between plants and other organisms. Systematic review of plant diversity: evolution of structure, systematics and role in environment. LABORATORIES: The structure of optical microscope. Basics of microscopic techniques. Plant cell. Fundamentals of cytology. Chemical structure of organisms. Life cycle. Plant tissues: meristems and mature tissues. Morphology and anatomy of root, stem, and leaf. The structure of flowers and the types of inflorescences. Types and structure of seeds and fruits. Plant identification.

Metody kształcenia

Lectures: Informative multimedial presentations; practicals - laboratory training with the use of biological microscopes, microscopic slides and macroscopic biological material

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

LECTURE: The student is allowed to take the final written exam after having completed and earned credits for practical courses. The exam lasts 60 minutes contains 40 closed questions. PRACTICALS: The credit is given basing on the positive evaluation of all laboratory training sessions, positive results of all written tests (each test consists of open and closed questions; the positive result is based on a positive evaluation of a minimum 60% of the questions), positive evaluation of laboratory diary, and the test of practical skills (recognition of the biological material studied during the semester). The final mark is an arithmetic mean of all partial marks.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 85 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 82 -
Łącznie 167 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

  • Lack, A., Evans, D.E., 2001. Plant biology. BIOS Scientific Publishers, Oxford.
  • Bidlack, J., Jansky, S., Stern, K.R., 2013. Stern’s Introductory Plant Biology, ed. McGraw-Hill Education, New York, NY.

Literatura uzupełniająca

Lambers, H., Chapin, F.S., Pons, T.L., 2008. Plant Physiological Ecology. Springer New York, New York, NY. doi:10.1007/978-0-387-78341-3

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 26-05-2020 10:23)