SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

OS11a - Economic and social aspects of in Environmental Protection - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu OS11a - Economic and social aspects of in Environmental Protection
Kod przedmiotu 13.0-WB-OS2P-EiSpA-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Olaf Ciebiera
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize students with the basic concepts, economic methods used in environmental protection purposes. Social aspects of nature protection and environmental threats.

Wymagania wstępne

None

Zakres tematyczny

Lecture: basic concepts, methods of assessment particular environment components,economic methods used in environmental protection purposes. Social aspects of nature protection and environmental threats.

Exercises: The elements of environmental economics and conceptions of environmen use in process of socio-economic development. The elements of economic theory of nature preservation. 

Metody kształcenia

Lecture and discussion

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

A lecture - pass exam with a positive mark (60%). The classes - credit of the individual classes;a credit test (60% of correct answers to pass).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Mathias K., Huber B. 2017. Environmental Law and Economics. Spriinger

Heyes A., 2002. The Law and Economics of the Environment. University of Ottawa, Canada

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 26-05-2020 10:15)