SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ecology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ecology
Kod przedmiotu 13.9-WB-EPP-Ek-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Dmytro Iakushenko
  • dr Anna Wróblewska-Kurdyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 45 3 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to provide knowledge on general ecology with special attention to the concepts of diversity and ecosystems in evolutionary aspects. 

Wymagania wstępne

Basic knowlegde on biology (botany and zoology), chemistry  and physical geography as described in a high school program.

Zakres tematyczny

LECTURES: Life as a phenomenon. Earth, the planet of life. Resources. Biogeochemical cycles. Photosynthesis. Productivity. Water ability. Mineral nutrients. Concept of diversity. Diversity measures. Biodiversity. Populations. Communities. Competition. Adaptations. Biotic interactions. Herbivory. Mycorrhizae. Concept of ecosystem. Ecosystem dynamics. Disturbance. Succesion. Habitats. Bioms. General biogeographical patterns. Applied ecology.  

PRACTICALS: Species ecology. Population ecology. Biocoenosis. Trophic networks. Ecosystem functioning.

Metody kształcenia

Lectures: Informative multimedial presentations; practicals - laboratory training, discussions, field excursions. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

LECTURE: The student is allowed to take the final written exam after having completed and earned credits for practical courses. The exam lasts 45 minutes contains 20 closed questions. PRACTICALS: The credit is given basing on the positive evaluation of all laboratory training sessions, positive results of all written tests (each test consists of open
and closed questions; the positive result is based on a positive evaluation of a minimum 60% of the questions). The final mark is an arithmetic mean of all partial marks.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 -
Łącznie 150 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

1. Begon M., Howarth R.W., Townsend C.R. 2014. Essentials of ecology. 4th Edition. Wiley.

2. Krebs C.J. 2009. Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. 6th Edition. Pearson. 

3. Keddy P. 2017. Plant ecology: origins, processes, consequences. Second edition. Cambridge University Press, NY. 

4. Bailey R.G. 1998. Ecoregions: The Ecosystem Geography of the Oceans and the Continents. Springer Verl. 

Literatura uzupełniająca

1. Weiner J. 2006. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 26-05-2020 10:27)